ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:47
މާލޭގައި ހިނގާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބައެއް އެކްސިޑެންޓްތައް
މާލޭގައި ހިނގާފައިވާ ނުރައްކާތެރި ބައެއް އެކްސިޑެންޓްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން
މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި މިއަހަރު 5 މަރު
ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު މާލޭގައި 781 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު މާލޭގައި 1014 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވޭ
މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަމައަށް މަގުމަތީގައި 1063 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވަނީ 818 އެކްސިޑެންޓް

މަގުމައްޗަކީ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އަމާން ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވާ މީހުންނަށްވެސް ސަލާމަތްތެރިކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭ ތަނަކަށް މަގުމަތިވާންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް އެއް ދުވަހުން އަނެއް ކާރުބާރު ބޮޑުވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ މަގުމަތިތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ފެންނަމުންދަނީ މަގުމަތީގައި އެކި ކަހަލަ އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގާ މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާތަނެވެ. ކުޅެދޭ މީހުން ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ވަމުންދާތަނެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ނަންބަރުތައް ފެންނަނީ މަތިވަމުން އަންނަތަނެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި 5 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި 125 މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވަނީ ވެފައެވެ. މަގުމަތީގައި 1063 އެކްސިޑެންޓް ހިނގައިގެން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މިއަދަދުތައް ދެން އޭގެކުރީ އަހަރު ކަމަށްވާ 2022 ވަނަ އަހަރާ އަޅާކިޔާލަމާއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކު ނިޔާވެފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް 149 މީހަކަށް ތަފާތު އެކި އަނިޔާވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަގުމަތީގައި 818 އެކްސިޑެންޓް ހިނގައިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދަދުތައް އަޅާކިޔާލާއިރު ފެންނަނީ އަހަރުން އަހަރަށް ނަންބަރުތައް މައްޗަށްދާތަނެވެ. މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަމައަށް މަގުމަތީގައި 1063 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވަނީ 818 އެކްސިޑެންޓެވެ.

އެކްސިޑެންޓްތައް އެންމެ ގިނައިން ހިނގަނީ އެންމެ މީހުން ބައިބޯ މާލޭގައެވެ. ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މާލޭގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާ މިންވަރުވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު މާލޭގައި 781 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާއިރު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު އެއަދަދު ހުރީ 1014 ގައެވެ.

މާލެ ފިޔަވައި ދެން ހުރި ސިޓީތަކުގައިވެސް އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގާމިންވަރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބަލާއިރު 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު 11 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި 14 އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު 6 އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 12 އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 6 އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި 6 އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވެއެވެ. އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު 14 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު 17 އެކްސިޑެންޓެއް އަތޮޅު ތެރޭގައި ހިނގައިފައިވެއެވެ.

މަގުމައްޗަކީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބޭނުންކުރަން އޮންނަތަނެއް ކަމަށް ދަނެ ތިމާގެ ފަރިތަކަމަށްވުރެ އަނެކާގެ ނުފަރިތަކަމާމެދު ސަމާލުވުން މުހިންމެވެ. ނޫންނަމަ މަގުމަތީގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ގެއްލުންލިބޭ މީހަކީ ތިމާކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވާ މީހުން މަގުމަތީގެ ގަވާއިދުތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް