ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 15:12
ރައީސް މުރައިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް މުރައިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ހއ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅު
ރައީސް މުރައިދޫ ރައްޔިތުންނަށް: މިފަހަރު އެމްޑީޕީއަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ދެއްވާ! އެއީ ގެއްލިގެންދާނެ ވޯޓެއް ނޫން!
 
ދެ ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ
 
ވޯޓު ދޭންވީ ވަރަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ޕީޕީއެމުން މުރައިދޫގައި 3 މަޝްރޫއު، މި ސަރުކާރުން 7 މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ދޭ ވޯޓަކީ ގެއްލިގެންދާނެ ވޯޓެއް ނޫންކަމަށާއި، އަގުލަބިއްޔަތު އެ ޕާޓީއެއް ދިނުމަށް ހއ. މުރައިދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހއ އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅުގެ މުރައިދޫއަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވަނީ، ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް އޮތްނަމަވެސް ގައުމުގެ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ގެނުވައިދިނުމަށް އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި މުރައިދޫއަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބުނު ރަށަކަށް ވީނަމަވެސް މިފަހަރު އެމްޑީޕީއަށް އެ ތާއީދު ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މިފަހަރު ތާއީދުކުރަންވީ ސަބަބުތައްވެސް ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އަޣުލަބިއްޔަތު ދިން ޕާޓީ (ޕީޕީއެމް)ގެ ސަރުކާރުގައި އެ ރަށުގައި އެންމެ 3 މަޝްރޫއު ހިންގިއިރު، މި ސަރުކާރުން ހަތް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށްވެސް އެ ރަށުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުރިކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ދެ ސަރުކާރުގެ ތަޖުރިބާވެސް ރައްޔިތުން ކޮށްފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދެ ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވެރިޔަކު ހޮވާއިރު ވިސްނަންވީ ރައްޔިތުންނާއި ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކާމެދު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ މުރައިދޫއަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންކަންވެސް ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން, ރަށުގެ މަގުތައް, ފެންހިންދާ ނިޒާމާއެކު ތަރައްގީކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަށުގެ އަންހެނުން އެދޭ ގޮތަށް ވޮލީ ކޯޓެއްވެސް ތަރައްގީ ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މުރައިދޫގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސާއި ހިއްސާކުރައްވައިފި
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް
ތިނަދޫގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: ރައީސް