ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 22:11
ހެލްތް މިނިސްޓަރު
ހެލްތް މިނިސްޓަރު
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުން
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅި އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކީ ސިއްހީ ނަޒަރަކުން އެ މައްސަލައަށް ބެލުން - ނަސީމް
 
ގާނޫނީގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިހާރުވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭ
 
5 މެއި 2021ގައި އެންޑީއޭގެ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރި
 
އަމާޒަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭ ތަންތަނުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރުން މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް އެޅި އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ސިއްހީ ނަޒަރަކުން ބަލަން ފެށުން ކަަމަށް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އެންޑި ޑްރަގް ޑޭގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެންޑީސީސީގެ ފަރާތުން ދޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފަޔަށް އިޖާބަދީފައި ވާކަމަށާއި ސިއްހީ ނަޒަރަކުން އެކަމާމެދު ބަލަން ފެށީ އެ މަގްސަދުގައި ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ 5 މެއި 2021ގައި އެންޑީއޭގެ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ މަގުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިހާރުވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މުޖުތަމައުއިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާމެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށާއި، އެއީ ރަނގަޅު ފާލެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަމާޒަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭ ތަންތަނުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުން މަގުފަހިކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަމަކީ ބޮޑުކަމެއް. ކަންކަން ތަރުތީބުކުރަންވީ ގޮތް ދެނެގަނެވިއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގަ އެއްވެސް އާއިލާއެއް ބާކީ ނުކުރާނަން.. ޖަލުތަކުގަ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުމުގެ ބަދަލުގަ މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ހުރި ޖީލެއް ބިނާކުރެވޭނެ.
ހެލްތު މިނިސްޓަރު

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަންކަން ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޑަބްލިިއުއެޗްއޯއިން އަދާކުރާ ދައުރު ފާހަގަކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޔޫއެންއޯޑީސީން އެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އަދާކުރާ ދައުރަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް