ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 22:56
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އޮތް އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އޮތް އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ
ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ރައީސަށް: ގަދަ ކަނޑެއްގައި ދަތުރުކުރައްވަން ޖެހުނަސް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ހުންނާނަން
 
ރައީސް ސާލިހަކީ "ޕްރޫވަން" ޕްރޮޑަކްޓެއް

ގަދަ ކަނޑެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއެކު ދަތުރުފުޅު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތަސް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ދެގޮތެއް ނުވެ ހުންނަވާނެ ކަމަށް ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އޮތް އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހަކީ "ޕްރޫވަން" ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށެވެ.  

ރައީސް ސާލިހަކީ ދުވަހަކުވެސް މިޤައުމު ނުދެކޭފަދަ ވެރިޔެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަކީ ކެތްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ދުނިޔޭގައި ކުރިއެރި ކޮންމެ ޤައުމެއް ކުރި އެރީ ޒުވާން ޖީލަކާއެކު ކަމަށާއި އެ އަމާޒަށް ރައީސް ސާލިހު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޅި ދުނިޔެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި އޮތްއިރު ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިސާދު ހުއްޓުނުކަމަށްވިދާާޅުވިއެވެ. އެހެންނަ.މަވެސް ރައީސް ސާލިހު ހިކުމަތްތެރިކަމާ ވިސްނުމާއެކު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުން، ރާއްޖެ އިޤްތިސާދީ އަނދަވަޅަކަށް ނުވެއްޓުނު ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ތެރޭގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރި ކަންތައްތައް ޚިޔާލަށް ގެންނަންވާނެ ކަމަށާއި އޭރު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތިބީ ބިރުވެރިކަމާއި ނުތަވަނަސް ކަމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހަމައެކަނި ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްރޫއަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުން ވެރިއަކު އައްޔަން ކުރަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގިނަ ރަށްތަކުގައި އެންމެ އަސާސީ ޙިދުމަތްތައް ވެސް ލިބެން ނެތް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައިސަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރަށަކަށް ބަލާލިޔަސް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ޚިޔާލަކާއި ފިކުރެއްގެ މީހަކަށް ވިޔަސް ސަރުކާރުން އެ ރަށަކަށް ކޮށްދޭ މަޝްރޫއުތައް ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންތައްތައް ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެވައުދު ވެވެވަޑައިގަންނަވަނީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮވެގެންނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ރަން ޒަމާނެއް ކަމަށް ވެސް ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް