ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 06:59
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑީއާރްޕީގެ ޚަރަދުތައް
އެމްޓީސީސީއިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންއާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް
 
އެ މައްސަލަ އަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ޑީއާރުޕީއިން ކުރި ބައެއް ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތުމުން އެމްޓީސީސީން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް
 
އެމްޓީސީސީން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ހުށަހެޅީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް
 
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާކުރުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ ނުވައެއްގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހަމަވެފައި

ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނީގެ މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަން ނިންމީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އެ މައްސަލަ އަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި ޑީއާރުޕީއިން ކުރި ބައެއް ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތުމުން އެމްޓީސީސީން ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 2010 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ އެ ޕާޓީން އެމްޓީސީސީއަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީ ޑީއާރްޕީގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތަކުން ޝަރީއަތަށް ނަގައިދީފައި ވަނީ އެންމެ 2،609 ރުފިޔާއެވެ.

އޭގެ ފަހުން އެމްޓީސީސީން ނިންމާފައި ވަނީ، ޕާޓީގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާނީ ޕާޓީ އުފެދުނު އިރު ހުރި ޕާޓީގެ އެންމެ އިސްފަރާތް ކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާތީ، އެ މައްސަލައަށް ރައީސް މައުމޫން ތަދައްޚުލް ކުރުމަށެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ އެ ދަރަނި މައުމޫނު ދައްކަވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ނިންމަވާފައެވެ. އެ ހުކުމް އެމްޓީސީސީން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި ނަމަވެސް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅީ ވަގުތު ފާއިތުވި ފަހުން ކަމަށްވާތީ މައްސަލަ ބަލައިގަނެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާކުރުމުގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ ނުވައެއްގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. އެމްޓީސީސީން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ހުށަހެޅީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް