ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 13:17
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުރިނބީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް
މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުރިނބީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރުމަށް: އާޒިމް
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 4،389 ކިއުބިކް މީޓަރަށް ކުރިނބީ ބަނދަރު ފުންކުރާނެ
 
މިބަނދަރުގެ މަޝްރޫއަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ

ހދ. ކުރިނބީ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، އަވަހަށް ނިންމާލައި ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކުރިނބީގެ ބަނދަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، މިހާރުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް ބަނދަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް އެއްކޮށް ނަގާ އެއަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ރިވެޓްމަންޓެއް ޖެހިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ބަނދަރަށް އިތުރުކުރާ ބައިގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިބަނދަރުގެ މަޝްރޫއަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށެވެ. މިބަނދަރު ހެދިގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށުގެ ތެރެއަށް ކަމަށާއި، މުޅި ބަނދަރު ނިމޭއިރު ބަނދަރު ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ނިންމާލައި، ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުގަ ބަނދަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އިތުރުކުރެވިގެންދާނެ. އަދި މިހާރު އޮތް ބަނދަރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރާމާތުކުރެވިގެންދާނެ. މިހާރު އޮތް ބަނދަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް އެއްކޮށް ނަގާ އެއަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ރިވެޓްމަންޓެއް ޖެހިގެންދާނެ. މިވަގުތު ފަށައިގެން މިކުރިއަށް ދަނީ އަލަށް އެކްސްޕެންޑް ކުރެވޭ އޭރިޔާގެ މަސައްކަތް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރިން. އެބޭފުޅުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބައެއް ބަދަލުތައް ހިއްސާކުރި. ދެން އަޅުގަނޑު ކައުންސިލްއަށް ދެންނެވިން މި ބަދަލުތައް ހުރިއްޔާ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ މިބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ނިންމާލެވޭތޯ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 4،389 ކިއުބިކް މީޓަރަށް ކުރިނބީ ބަނދަރު ފުންކުރާނެ އެވެ. ބަނދަރަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައި 30،172 ކިއުބިކް މީޓަރަށް ފުންކޮށް، ބަނދަރަށް ވަންނަ ނެރު 2،040 ކިއުބިކް މީޓަރަށް ފުންކުރާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫއުގައި 295 މީޓަރު ބޮޑު ހިލައިގެ ބޭރުތޮށި ޖެހުމާއި 70 މީޓަރު ރިވެޓްމަންޓު ޖެހުމާއި 314 މީޓަރު ސްކޯރިންގް އެޕްރޮން ޖެހުން އަދި ދެ ނެވިގޭޝަން ލައިޓު ހަރުކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް