ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 08:59
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު
ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ޔޫތު މިނިސްޓަރު
ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ޖަމިއްޔާތައް އުވާލަން ކުރި އިއުލާން ބާތިލުކޮށްފި
 
އުވާލަން ނިންމި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައެއް ޖަމިއްޔާތައްވެސް ހިމެނޭ
 
1989 ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލަން ނިންމި

ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް އުވާލަން ކުރި އިއުލާން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނުގައި ވަނީ އެކްޓިވް ނޫން ޖަމިއްޔާތަކުން ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ފުރުސަތެއްދީ އެ ފުރުސަތުގައި ވެސް މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުކުރާތީ އުވާލާ ޖަމިއްޔާތަކެއްގެ ލިސްޓެއް އާއްމުކޮށްފައެވެ. މި ލިސްޓް އާންމުކުރިއިރު 1989 ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލަން ނިންމިއެވެ.

އުވާލަން ނިންމި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައެއް ޖަމިއްޔާތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އެހެންވެ، އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement

ލިސްޓު އާންމުކުރުމާ އެކު އެތައް ޖަމިއްޔާއެއްގެ ޝަކުވާ ލިބުމާ ގުޅިގެން ލިސްޓް ބާތިލްކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އަންގަވައިގެންނެވެ. މަހުލޫފު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖަމިއްޔާތައް އުވާލަން އާއްމުކޮށްފައިވާކަން ފެނުނީ ނޫސްތަކުން ކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާގެ ދަށުގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް ޤައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ބައެއް ކުޅިވަރު ކްލަބްތައް ހިމެނޭކަމަށެވެ. އަދި ހަރަކާތްތެރިކޮށް ފެންނަ ބައެއް ޖަމިއްޔާތައްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަންކަން ބަލައި ރަނގަޅުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އުވާލި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އުވާލުމަށް ނިންމި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަކީ މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވިދިވިދިގެން ދެ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޖަމިއްޔާތަކެވެ. ނުވަތަ އެ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ރަޖިސްޓްރިކޮށްފައި ނުވާ ޖަމިއްޔާތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް