ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 19:42
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއާއި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއާއި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް 43 އެހީގެ ޕެކޭޖް، ޖުމުލަ އަދަދު 43 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާ
 
މި 16 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިން އެހީގެ އަދަދު 43 ބިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާ
 
އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޑްރޯޑައުން އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ފެށުނު، ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގައި، ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެގައުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ އެމެރިކާއިންނެވެ. ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރެއިނުން ދޭ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކުރުމަށާއި، ރަޝިއާއިން އެގައުމަށްދޭ ހަމަލާތައް ދިފާއުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ އަސްކަރީ ހަތިޔާރާއި އެހެނިހެން ސާމާނު ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ހަނގުރާމަ ފެށިގެން މިވީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާއިން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގައުމުުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ ހަތިޔާރުގެ އިތުރުން، ހުޅަނގުގެ އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ޔޫކްރެއިނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި ބާރުއަޅަމުންނެވެ.

ހަނގުރާމައަށް 16 މަސްދުވަސް ވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު، އެމެރިކާއިން މިވަނީ އެގައުމުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭ 43 ވަނަ އެހީގެ ޕެކޭޖު އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. މި 16 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިން އެހީގެ އަދަދު 43 ބިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޑްރޯޑައުން އޮތޯރިޓީގެ ދަށުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދޭން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެކެވެ. މި އެހީގެ ޕެކޭޖުުގައި ޑިފެންސް މިސައިލާއި ހަތިޔާރުއެޅި އުޅަނދާއި ކުދި ޑްރޯން ހިމެނޭކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މިފަހަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖުގައި ބްލެކް ހޯނެޓް ސްޕައި ޑްރޯން ހިމެނޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާއިރު، މިއީ އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް މީގެ ޑްރޯން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އައު ހަތިޔާރުގެ އިތުރުން، މިޕެކޭޖުގައި ޕެޓްރިއޮޓް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތަކާއި، ނެޝަނަލް އެޑްވާންސްޑް ސަރފޭސް ޓު ސަރފޭސް އެއަރ މިސައިލް ސިސްޓަމްތަކާއި، ސްޓިންގަރ އެންޓި އެއަރ ކްރާފްޓް ސިސްޓަމްގެ އިތުރުން ހައި މޮބިލިޓީ އަރޓިލަރީ ރޮކެޓް ސިސްޓަމްތަކާއި އިތުރު މިސައިލް އަދި ރޮކެޓް ސިސްޓަމްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަޒަންވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

Advertisement

އެމެރިކާއިން މިހާ ބޮޑު އަދަދެއްގެ އެހީއެއް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާތީ ރަޝިއާއިން ވަނީ އެމެރިކާއިން ޕްރޮކްސީ ހަނގުރާމައެއް ކުރަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، މިއީ އެމެރިކާއިން ރަޝިއާގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއަޅައި، ދުނިޔޭގައި ރަޝިއާގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ކުޑަކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެއެވެ. އެމެރިކާގެ މިއަމަލު ތަކަކީ އެގައުމުގެ "ރޫސޯފޯބިކް" ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހިންގާ އަމަލުތަކެއް ކަމަށްވެސް ރަޝިއާއިން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން އެހީގެ ޕެކޭޖުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިން އެގައުމަށް ދަރަނިވެރިކުރުވަން އުޅޭކަމަށާއި، އެމެރިކާއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީގެ ބަދަލުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ގްރެއިން ރިޒަރވް ބޭނުންކުރަން އެމެރިކާއިން ބޭނުންވާކަމަށްވެސް ރަޝިއާއިން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީގައި އެގައުމުގެ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީވުމަށް އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރު ހިމަނާފައިވާއިރު، ރަޝިއާގެ އޮލިގާކުންނާއި ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިންއާ ގުޅުންހުރި މީހުންގެ އެސެޓްތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އެހީވުމަށްވެސް އެމެރިކާއިން ވަނީ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ހިމަނާފައެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު އެމެރިކާއިން ވަނީ ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއްވެސް އަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ހުއްޓައި ނުލައްވާނެ ކަމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ، ސުލްހައަށް ދާން ކޮންފަރެންސެއް ބޭނުންވޭ: ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ޤަރާރު އެމެރިކާއިން ވީޓޯކުރުމުން، ފަލަސްޠީނުގެ އޮފިޝަލުން ފާޑުކިޔައިފި
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ޕޫޓިން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފި
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 94 ނޫސްވެރިން މިއަހަރު މަރާލައިފި، އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ޣައްޒާގައި: ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ކްލާހުގެ ކުދިންތަކަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އދ.ގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޚާން ޔޫނިސް ވަށާލައިފި