ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 19:04
ސޫދާން ހަނގުރާމައަށް 100 ދުވަސް
ސޫދާން ހަނގުރާމައަށް 100 ދުވަސް
ސޫދާން ހަނގުރާމައަށް 100 ދުވަސް: "އަހަރެމެންގެ ހުރިހާ އެންމެން މަރާލައިފި"
 
ސުލްހައިގެ އަލިމަގެއް ފެންނާކަށް ނެތް
 
އާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ބަނަކަމާއި އަނދަރިކަން ނޫން އެއްޗެއް ނެތް ފަދަ

ނިމިދިޔަ 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މާތްވެގެންވާ ފަހު ދިހައިގެ ރޭތަކާ ގާތްވަމުން އައި ދުވަސްވަރެވެ. މީލާދީ ކަލަންޑަރުން، އޭޕްރިލް 15 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް ކުރަމުންދާ ސޫދާނުގެ މައި އަސްކަރިއްޔާގެ ފައުޖުތަކާއި ޕެރާމިލިޓްރީ ރެޕިޑް ސަޕޯރޓް ފޯރސަސް (އާރްއެސްއެފް)ގެ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ފެށިއެވެ. ހަމަލާތައް ފެށިގެން އައި ދުވަސްވަރު، ކުރިމަތިލުންތައް އެންމެ ގަދަވެފައި އޮތީވެސް ވެރިކަންކުރާ ޚާރްތޫމް ސިޓީ ސަރަހައްދުގައެވެ. ހަމަނުޖެހުންތައް، ދާރްފޫރް ސަރަހައްދަށްވެސް ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. ސޫދާންގެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް 100 ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައީއެވެ. ސުލްޙައިގެ އަލިމަގެއް ނެތްތަނުގައި، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ބަނަކަމާއި އަނދަރިކަން ނޫން އެއްޗެއް ނެތްފަދައެވެ.

Advertisement

ޗާޑްގެ ބޯޑަރު ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އާޑްރޭގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގެ ތެރޭގައި ޖަމާވެ އެ ތިބީ، ސޫދާންގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ދާރްފޫރްގައި ހުރި އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށްލި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނެވެ. އެމީހުންގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވިގޮތުގައި، ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް އެމީހުން ގެދޮރު ދޫކޮށް، ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ އުއްމީދުގައި ދަތުރު ފެށީ ފައިމަގުގައެވެ. ދަރިންވެސް ގޮވައިގެންނެވެ. އަނދައި އަޅިއަށްވެފައިވާ ގެދޮރާއި، ސުންނާފަތިކޮށްލާފައިވާ ސިޓީތައް ދޫކޮށްފައެވެ. އެމީހުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިރިހެނުން ވަނީ މަރާލާފައެވެ.

އަރަބިން ބަޑިޖަހަމުން ދިޔައީ އަހަރަމެންގެ ބޯމަތިން. ހެނދުނު 6ން އިރާކޮޅު 6އް ޖަހަންދެން، އެމީހުން ބަޑިޖަހަމުން ދިޔައީ. އަހަރެމެންނަށް އެތާކު ހަމަޖެހުމެއް ނެތް. ދަރިންކޮޅު ފޮރުވައިގެން އުޅުނީ. މުސްކުޅިން މަރުވަނީ. ޒުވާނުން މަރުވަނީ. ހުރިހާ އެންމެން މަރުވަނީ. ބައެއް މީހުން އެތަން ދޫކޮށް ދިޔަ. ބައެއް ފިރިހެނުންވެސް މަރާލި. އަހަރެމެންނަށް ކިރިޔާ ސަލާމަތްވެވުނީ. ފައިމަގުގަ ދަތުރު ފެށީ. އަހަރެމެންނަށްވެސް އެމީހުން ނުބަލާ. އަހަރެމެންނަށްވެސް ހަމަލާ ދިން. ބައެއް މީހުން މަރުވީ. އަނެއް ބަޔަކު ސަލާމަތްވި.
އަމްނާ އުމަރު؛ ސޫދާނުގެ ރެފިއުޖީއެއް

ރައްކާތެރި މަންޒިލަކަށް ދެވެންދެން ދަރިންކޮޅު ގެންގުޅުނީ ފޮރުވައިގެންނެވެ. ހަމަލާ އަމާޒުވާކަށް ޒުވާނެއް މުސްކުޅިއެއް ނޯވެއެވެ.

ސޫދާނުގެ މައި އަސްކަރީ ބާރާއި އާރްއެސްފްގެ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު ފެށި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގައި ޚާރުތޫމް މިހާރު އޮތީ މުޅިންހެން ސުންނާފަތިވެފައެވެ. ހަމަ އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން، ދާރްފޫރުގައި ނަސްލީ ކޯޅުންގަނޑު ގަދަވިއެވެ. 3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލުނެވެ.

އެމީހުން އަހަރެމެންގެ ގެތަކުގަ ހުޅުޖަހާ، އަހަރެމެންގެ މީހުން މަރާލީ. އަހަރެންގެ ގެ އަނދާ އަޅިއަށްވެއްޖެ. އަހަރެން ވަންނާނެ ގެއެއް ނެތް މިހާރު. ކުރާނެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތް. އަހަރެން މިހާރު އުޅެނީ، ގަސް ކަނޑައިގެން ލިބޭ ލަކުޑިއާ، އުއްދަނޑި އޮނާ ޕުލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން ގެއެއް އެޅޭތޯ ބަލަން. ﷲއީ ރަހުމާންވަންތަ ރަސްކަލާނގެ.
ޒައިނަބު އަބްދުﷲ؛ ސޫދާނުގެ ރެފިއުޖީއެއް

އެމެރިކާގައި މަރުކަޒުކޮށްގެން ހިންގާ ސޫދާން ކޮންފްލިކްޓް އޮބްޒަރވޭޓަރީގެ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު، އާރްއެސްއެފްއާއި އެ ބާރާ ގުޅިފައިވާ ފައުޖުތަކުން، ދާރުފޫރުގެ 26 އާބާދަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަމަލާތައް ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓު (އައިސީސީ)ންވެސް ވަނީ ދާރުފޫރުގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ތަހުގީގު ކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ދާރުފޫރުގައި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކަކީ އެ ސަރަހައްދުގެ ގަބީލާތަކެއްގެ މެދުގައި ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ކަމަށް އާރްއެސްއެފްއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އަރަބި ގަބީލާތަކުން އައިސް މީހުން މަރާ، އަހަރެމެން ބޭރުކުރީ. އަހަރެމެން އެތަނުން ސަލާމަތްވީ. އެކަމަކު، އެމީހުން އެހެން މީހުން މަރާލީ. އަހަރެމެންގެ ހުރިހާ މީހުން މަރާލައިފި.
ފާތިމާ އިބްރާހީމް؛ ސޫދާނުގެ ރެފިއުޖީއެއް

ސޫދާންގެ މައި އަސްކަރިއްޔާއާއި އާރްއެސްއެފްގެ ފައުޖުތަކާ ދެމެދު ނުތަނަވަސްކަން އުފެދެންފެށީ މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ ސޫދާނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އާރްއެސްއެފްއަށް މެންބަރުން ރެކްރޫޓު ކުރަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެބަސްވުންތައް އުފެދުނީ ސޫދާނުގެ މައި އަސްކަރިއްޔާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އާރްއެސްއެފް ކަނޑައެޅުމަށް އޮތް ތާވަލާ މެދުގައެވެ. ސޫދާންގެ މައި އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރެއަށް އާރްއެސްއެފް ވެއްދުމަށް އެ ފައުޖުތަކުން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބެހިގެންދާ ތާވަލެއް އެކުލަވާލި ނަމަވެސް، ސޫދާނުގެ މައި އަސްކަރިއްޔާގެ ފިކުރު އޮތީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކަން ކޮށް ނިންމުމަށެވެ.

ސޫދާންގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި މަރުވެ ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދުތައް އަދިވެސް ކަށަވަރުވާ ގޮތެއް ނުވެއެވެ. ޖޫން 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަލާއިރު، ހަމަނުޖެހުންގަނޑުގެ ތެރޭގައި މަރުވި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމީ އަދަދު 3000ށްވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އިތުރު 6000 މީހުން ޒަޚަމްވި ކަމަށްވެއެވެ. ނަމަވެސް، ސޫދާނާއި ޗާޑްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނަސްލީ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ސަލްޓަނޭޓް އޮފް ދާރް މަސާލިތުން ވަކާލާތުކުރާގޮތުގައި، ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ހުޅަނގު ދާރުފޫރު ސަރަހައްދުގައި އެކަނިވެސް 5000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރާލާފައެވެ. ޒަޚަމްވީ މީހުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 8000ށް އަރާނެ ކަމަށްވެސް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް