ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 17:14
ޔޫކްރެއިން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ގޮވާން ބަލާ އައިސްތިބި ބޯޓްތައް
ޔޫކްރެއިން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ގޮވާން ބަލާ އައިސްތިބި ބޯޓްތައް
ރޮއިޓާސް
ގޮވާން ބޭރުކުރުން
ގޮވާން: ރަޝިއާއިން މުޅި ދުނިޔެއާ ދެކޮޅަށް ބެހެއްޓި އެންމެ ފަހުގެ "ހަތިޔާރު"؟
 
ގޮވާން ބޭރު ކުރުމަށް އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުން އިޔާދަ ނުކުރުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ވަނީ ފާޑުކިޔާފައި

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުން ދާ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް އެންމެ ބޮޑަށް ފޯރި އެއް ދާއިރާއަކީ އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ ދާއިރާއެވެ. ޔޫކްރައިންއަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރަށް ގޮވާމުގެ ސަޕްލައިގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަ އެއް ޤައުމަށް ވާ އިރު، ޔޫކްރައިންއަށް ރަޝިއާއިން ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ އެކި ކަހަލަ ފިއްތުންތަކާއެކު ދުނިޔޭގެ ގޮވާމުގެ ބާޒާރަށްވެސް ވަރުގަދަ ލޮޅުންތަކެއް އެރިއެވެ. މިއީވެސް އެފަދަ ޙައްސާސީ ދަނޑިވަޅެކެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރައިން މަގުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރަށް ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މީގެ އަހަރެއް ކުރިން އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގެ މުހުލަތު ހަމަވި ނަމަވެސް، އެ އެއްބަސްވުން އިޔާދަ ނުކުރާނެ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރަޝިއާ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާއެކު މުޅި ދުނިޔެ ނުތަނަވަސް ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލިއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ވަކިން ބޮޑެވެ.

ސީދާ ހަނގުރާމަ ކުރަނީ ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރައިންގެ އަސްކަރީ ބާރުތަކާ ދެމެދުގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް، ހަނގުރާމައިގެ ކަންކަމުގައި އެންމެ ގަދައަށް ވާހަކަ ދައްކާ ޤައުމަކީ އެމެރިކާ ކަމާ މެދު ދެބަސްވާނެ މީހަކު މަދު ވާނެއެވެ. ބްލެކް ސީ ސަރަޙައްދުން ގޮވާން ބޭރު ކުރުމަށް އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުން އިޔާދަ ނުކުރުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ވަނީ އެކަމަށްވެސް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

Advertisement

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު، މެޓް މިލަރ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ރަޝިއާއިން ދަނީ، ހަނގުރާމައިގެ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ކާބޯތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ދަތުރު ކުރަމުން ދާ ކަނޑު ބޯޓުފަހަރަށް ރަޝިއާއިން އެކި ކަހަލަ އިންޒާރުތައް ދެމުންދާތާ ވިދިވިދިގެން 2 ދުވަސް ވެފައި ވާ ކަމަށްވެސް މިލަރ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ބްލެކް ސީ ހުރަސްކޮށް ޔޫކްރައިނުން ބޭރު ކުރާ ގޮވާން ބަރުކޮށްގެން ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަނޑު ބޯޓުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް، ރަޝިއާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ މާނަ، އެންމެނަށްވެސް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ކަމަށް މިލަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މކަން މިހެން އޮތް އިރު، މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ރަޝިއާގެ އިންޒާރުތައް ދެގުނަ ވަރުގަދަ ކުރާ މަންޒަރު ކަމަށްވެސް މިލަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރަޝިއާއިން ދަނީ ޔޫކްރައިނުން ގޮވާން ބޭރު ކުރާ މައި ބަނދަރު ހިމެނޭ އޮޑެއްސާއަށް އަމާޒުކޮށް، ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ.

ރަޝިއާއިން އެ ދަނީ، ހަނގުރާމައިގެ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ކާބޯތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުން ކަން އެންމެނަށް ސާފުވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަނީ. އެއީ ހަމަ އެކަނި ޔޫކްރައިނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ބަހައްޓާ ހަތިޔާރެއް ނޫން. އެއީ މުޅި ދުނިޔެއާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރާ ހަތިޔާރެއް. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީ ވެފައި ވާ ޤައުމުތަކަށް. އެ ޤައުމުތަކަކީ، ޔޫކްރައިން ސަރަޙައްދުގެ ގޮވާމަށް އިންތިހާއަށް ބަރޯސާވެފަ އޮތް ޤައުމުތަކެއް.
މެޓް މިލަރ؛ އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ތަރުޖަމާނު

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލާގައި ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލަމުން ދާ ކަމަށާ، އެކަން ކުރަނީ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގެ ޒާތީ ފައިދާއަށް ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕޫޓިން ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ. ރަޝިއާއިން ކަނޑައަޅާފައި ވާ ހުރިހާ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަ ކުރާ ހިސާބުން، އެ ވަޤުތުން ވަޤުތަށް އެއްބަސްވުން އިޔާދަ ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޕޫޓިން ވަނީ އިޝާރާތް ކުރައްވާފައެވެ.

ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ އަސްވަދު ކަނޑު ނުވަތަ ބްލެކް ސީ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކޮށް ޔޫކްރައިނުން ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުން އެ ޤައުމު ވަކިވާން ނިންމާފައި ވާ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. ސަބަބެއް ކަމުގައި ބަޔާން ކުރީ، ރަޝިއާގައި ހައްދާ ގޮވާމާއި އެ ޤައުމުގައި އުފައްދާ ގަސްކާނާގެ އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅުވުން ކަމަށެވެ. އެ އަމާޒަކީ އަދި ހާސިލު ނުވެ އޮތް އަމާޒެއް ކަމަށެވެ. ފަޤީރު ޤައުމުތަކާ ހިސާބަށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ގޮވާމުގެ ސަޕްލައި ދަތުރު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާއަކީވެސް ރަޝިއާއިން ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
0%
33%
7%
7%
40%
ކޮމެންޓް