ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 23:00
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ޝާހިދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ އެމްޑީޕީ
ހއ އަށް ރައީސް ވަޑައިގަތުން
ލީޑަރެއްގައި ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ސިފަޔަކީ މުރާލިކަން، އެކަން ރައީސްގެ ކިބައިން ފެނިގެންދޭ: ޝާހިދު
 
ރައީސަކީ ހީވާގި، އަދި ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި އަޒުމު ވަރުގަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ލީޑަރެއްގެ ގައިގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ސިފައަކީ މުރާލިކަން ކަމަށާއި، އެ ސިފަ ރައީސްގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް، ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ކެމްޕޭން ކޯޑިނޭޓަރު އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހއ. ދިއްދޫގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވަނީ، ރައީސަކީ ހީވާގި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި އަޒުމު ވަރުގަދަ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ބޮޑުތިލަދުންމަތި މިއަދު ދެކެމުންދަނީ އައު ސޮފުހާއެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ބޮޑުތިލަދުންމަތި، ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ގޮތުގައި ދެއްކެވުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ތައުރީފުކުރައްވާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ސެޕްޓެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހަކީ ހިބަރާއި ފެމުނަށް ނޫނެކޭ ބުނާ ދުވަސް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދުވަހު ނިކުމެ ވޯޓް އަޅާނީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއަކަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެޔޮޅު ގެންގޮސް އޮޑި ގާތް ކޮށްލެއްވީ ބޮޑު ރަސް އައިނަކާ. މި ބޮޑުތިލަދުންމަތީގަ ތިލަވަމުން މި އަންނަނީ ތަރައްގީގެ އާ ރަސް އައިނެއް، ހުރިހާ ފަޅުވެރިން މިވަގުތު ކުރަން އޮތް ކަމަކީ ކުރު ދޮށީގަ ހައްސަ ބޭނުން. ނަގާ އޮޑިއަށް މަސް އައިނު ކަހާލުން. އެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން ކުރު ދޮށި ހިފައިގެން މަސް އައިނު އޮޑިއަށް ކަހާލަދެއްވާ. އަވަސްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޑީގަ ހިބަރާ ފެމުނު އެބައުޅޭ. މިސޮރުމެން ތިލަވެއްޖެއްޔާ އައިނު ފިލާނެ. ސެޕްޓެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހަކީ ހިބަރާ ފެމުނަށް ނޫނެކޭ ބުނާ ދުވަސް.
އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވަނީ އެއްބުރުން ރައީސަށް މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރައީސަކީ ކަންތައްތައް ޕްލޭންކުރައްވައިގެން، ރާއްވަވައިގެން ހިންގަވަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާ، ކަންތައްތަކުގެ ދުރާއި ގާތް ބައްލަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް