ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 05:27
ރަޝިޔާގެ ރައީސާއި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް
ރަޝިޔާގެ ރައީސާއި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕޫޓިން
އަންނަމަހު ދެކުނު އެފްރިކާގައި އޮންނަ "ބްރިކްސް" ސަމިޓުގައި ޕޫޓިން ބައިވެރިވެ ވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ
 
"ބްރިކްސް" ގްރޫޕަކީ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ހަތް ގައުމު ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖީސެވަން ގްރޫޕްފަދަ ގްރޫޕެއް

އަންނަމަހު ދެކުނު އެފްރިކާގައި އޮންނަ "ބްރިކްސް" ސަމިޓުއި ރަޝިޔާގެ ރައިސް ޕޫޓިން ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް، ދެކުނު އެފްރިކާއިން ބުނެފިއެވެ. "ބްރިކްސް" މި ނަން އުފެދިފައިވަނީ މިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ 5 ގައުމު، ބްރެޒިލް، ރަޝިޔާ އިންޑިޔާ، ޗައިނާ އަދި ސައުތު އެފްރިކާ މި ގައުމުތަކުގެ ނަން ފެށޭ އަކުރުންނެވެ.

ސަމިޓަށް ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ވަޑައިނުގެންނެވިނަމަވެސް ވީޑިއޯ ލިންކް މެދުވެރިކުރައްވައި، ސަމިޓުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތައް ބައްލަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެ. ޕޫޓިންގެ ބަދަލުގައި "ބްރިކްސް" ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަރގެއި ލަވްރޯވްއެވެ.

"ބްރިކްސް" ގްރޫޕަކީ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ހަތް ގައުމު ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖީސެވަން ގްރޫޕްފަދަ ގްރޫޕެކެވެ.

ރަޝިޔާއިން އިސްވެ ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހިންގަމުން ގެންދާ އުދުވާނުތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޕޫޓިން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ނެރެފައެވެ. އެހެންކަމުން ޕޫޓިން ރަޝިޔާ ނޫން އެހެން ގައުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިސާބުން އައިސީސީގެ އެރެސްޓް ވޮރަންޓަށް އަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސިގްނޭޓަރީ ގައުމަކަށް ވުމުން، އައިސީސީގެ އަމުރުތަކަށް އެގައުމުންވެސް އަމަލުކުރަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ޕޫޓިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެގެންދާނީ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ސީދާ ހަނގުރާމަ އިއުލާންކުރުން ކަމަށާއި، ސަމިޓަށް ޕޫޓިން ވަޑައިގެންފިނަމަ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ސިރިލް ރާމަފޯސާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ޕޫޓިން ސަމިޓަށް ވަޑައިނުގަންނަވަން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް، ރަޝިޔާއަށް ސަޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ. އެފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ދެކުނު އެފްރިކާއިން ޕޫޓިންއަށް ހިމާޔަތް ދެވެން ޖެހޭނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ދެކުނު އެފްރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ދަ ޑިމޮކްރެޓިކް އެލަޔަންސުން ވަނީ، ޕޫޓިން ސަމިޓަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ ހައްޔަރުކުރުމަށް މަޖްބޫރުކުރުމަށް ގޮވާލައި، ކޯޓަށްވެސް ގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް ރާމަފޯސާ ވަނީ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރައީސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާނެކަން އަންގަވާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަޔާ ބެހޭގޮތުން އެފްރިކާގެ ގައުމުތައް ވަނީ ދެބައިވެފައެވެ. އަދި ރަޝިޔާ ކުށްވެރިކޮށް އދ.ން ނެރޭ ރިޒޮލިއުޝަންތަކަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން ތާއީދުކޮށްފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.

ދެކުނު އެފަރިކާގެ ގަވަނިންގ ޕާޓީ އެފްރިކަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްއަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާގެ އެހީ ވަނީ، އދ.ން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު މިހާރު އަޅާފައިވާ ރަޝިޔާގެ މަހުޖަނު ވިކްޓަރ ވެކްސެލްބަރގް ކަމަށް ވެއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް