ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 16:49
ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ތިން ބޭފުޅުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ
ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ތިން ބޭފުޅުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންތިޚާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކުން ނެރުން
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ގާސިމާއި ނަޝީދު އަދި ނާޒިމް އެއްބަސްވެވަޑައިގެން، ޕީޕީއެމްއާއި އެމްއާރްއެމްއާ މަޝްވަރާކުރައްވަން ނިންމަވައިފި
 
ގައުމުގައި މިހާރު ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
 
މިހާރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވެވޭ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުން

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ އަދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ މ. ކުނޫޒުގައި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އަދި އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ތިން ބޭފުޅުން ވަނީ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަފައެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ، މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފޯމިއުލާއެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ވަޑައިގެންނެވިފައިވާކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޕީޕީއެމްއާއި އެމްއާރްއެމްއާ ވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްވެވަޑަައިގެންނެވޭ ކެންޑިޑޭޓަކާއެކު ކުރިއަށްވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަޝްވަރާތަކާ އެއްގޮތަށް ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވި، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްވެވޭ ކެންޑިޑޭޓަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ.
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ވަރަށް މުހިންމު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށާއި، ގައުމުގައި މިހާރު ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއްބަސްވެވޭ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުން ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިން ޕާޓީން ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ގާސިމާއި ނާޒިމަކީވެސް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް