ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 13:45
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބުރުން މާޒިޔާ ބަލި ކުރި މެޗަށްފަހު ނިޒާމްބެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ބުރުން މާޒިޔާ ބަލި ކުރި މެޗަށްފަހު ނިޒާމްބެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
މާޒިޔާ މެޗަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ނަތީޖާ އެނބުރިދާނެ މެޗެއް: ނިޒާމްބެ
 
ނިޒާމްބެ ބުނީ، މެޗުގެ ކޮންމެ ސިކުންތެއްގައި ވެސް ކޮންސަންޓްރޭޝަން އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށް

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ނަތީޖާ އެނބުރިދާނެ މެޗެއް ކަމަށް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

މާޒިޔާ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، އެ މެޗަކީ ދެ ޓީމަށް ވެސް ފައިދާ ނެގެން ހުރި ކަންތައްތަކާއެކު، ކުޅެވޭނެ މެޗެއް ކަމަށެވެ. ވާދަވެރި ދެ ޓީމު ކުޅޭ މެޗެއްގައި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ނަތީޖާ އެނބުރިދާނެކަން ފާޖަގަކޮށް ނިޒާމްބެ ބުނީ، މެޗުގެ ކޮންމެ ސިކުންތަކީ ވެސް ކޮންސަންޓްރޭޝަން އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ބްރޭކަށްފަހު ބުރުން ކުޅުނު ވާދަވެރި މެޗުގައި ލިބުނު ނަތީޖާއާއެކު، ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ފިޓުކޮށް ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ. މާޒިޔާ އަކީ މިވަގުތު ލީގުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމުކަމަށާއި، ބުރުން ނިކުންނަނީ އެ މެޗަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށް ވެސް ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކޮންމެ ގޮތެއްވީ ނަމަވެސް އެކްސްޕެކްޓޭޝަން ހައި ވާނެ. ދެން އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ޕްރެޝަރަށް ދާން ޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެއް ނުއެއް ދެކެން. ޕްރެޝާ އަަކީ ކިހާ ވަރަކަށް އޮތް އެއްޗެއްތޯ، ފެކްޓަށް ޑިސައިޑު ކުރާނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު. ހަމަގަައިމު ވެސް ބުރުން ނުކުންނައިރު، ބުރުގެ ކުޅުންތެރިން މިތިބީ އެންމެ ރަނގަޅަށް މެޗަށް ފިޓުވެގެން. މި މެޗަކީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ނަތީޖާ އެނބުރިދާނެ މެޗެއްކަން ވިސްނައިގެން އެޔަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް. ކޮންމެ ސިކުންތަކީ ވެސް އެއް ލެވެއްލަގައި ކޮންސަންޓްރޭޝަން ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެން ޖެހޭ މެޗެއްކަން ކުޅުންތެރިންނަށް ބުނެދިނިން.
މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)

މީގެ އިތުރުން ނިޒާމްބެ ބުނީ މާޒިޔާ އަކީ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ނަގަން ޖެހޭ ޓީމަކަށްވުރެ، ވަރަށް ސީރިއަސް ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު މާޒިޔާ އަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ނިޒާމްބެ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ބަދަލުވުމަކީ، މާޒިޔާ ކުޅުމުގެ މުޅި ވައްޓަފާޅި އަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނިޒާމްބެ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. ނިޒާމްބެ ބުނީ ބުރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވިސްނައިދީފައި ވަނީ، ދަނޑު މަތީގައި ހަަމަޖެހިގެން ކުޅެން ކަމަށެވެ.

ބުރަށް އައި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނިޒާމްބެ ފާހަގަ ކުރީ ކުޅުންތެރިންނަށް އައި ބަދަލެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބެންޗުން އަރަން ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް މިހާރު ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ކުޅެވޭނެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން އެކަން ފެނުނު ކަމަށް ނިޒާމްބެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ބްރޭކުގައި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެން ނުލިބުމުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހީނަރުކަމެއް އައި ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ ބަލި ކުރި ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ވެސް ބުރެވެ. ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބުރުން ވަނީ މާޒިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރުން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް