ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 07:10
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާއިޝަތު ރިޒްނާ
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާއިޝަތު ރިޒްނާ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ އިތުރުން އެއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުންވެސް މުހިންމު: ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 
ކޯޓުތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ އިތުރުން އެއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުންވެސް މުހިންމު ކަމަށް ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އާއިޝަތު ރިޒްނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޒްނާ ވިދާޅުވީ، ކޯޓުތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ހުރި ދަތިތަކަށް ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެކަންކަމުގައި ކުރިއަށްދާންވީ ގޮތް ނޭނގުމަކީ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮންނަ ކަމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރިޒްނާ ވިދާޅުވީ، "ކޯޓަށް ފަރިތަ" ކެމްޕޭނަކީ އެފަދަ މައުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ފަސޭހަ ކުރެވޭނެ ކަންކަން ބައްޓަން ކުރެވިގެން ލޯންޗު ކުރެވޭ ކެމްޕޭނެއް ކަމަށެެވެ. 

Advertisement

މީގެ އިތުރުން، ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަ ކުރުމުގެ އިތުރުން، ޚިދުމަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަކީވެސް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަން ރިޒްނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއީ ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާންމުން ކުރާ އިތުބާރުވެސް ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރިޒްނާ ވިދާޅުވީ އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިސްތިޖާރީ ޕްލޭންގައިވެސް ހިމެނޭ މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިއެއްކަމަށެވެ، އަދި މިއީ އަދުލުއިންސާފަށް ވާސިލުވުމުގެ މަގަށް އެޅިގެންދާ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ރިޒްނާ ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ. 

"ކޯޓަށް ފަރިތަ" ކެމްޕޭނަކީ ކޯޓުތަކުގެ ހިދުމަތްތަކާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގާ ކެމްޕެއިނެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް