ކ. މާލެ
|
16 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 13:05
އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ހަދިޔާ ހަވާލުކުރައްވަނީ
އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ހަދިޔާ ހަވާލުކުރައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން
އެއްމިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިއަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް!
 
އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިއަކަށް ވެފައިވަނީ ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް އިން ރާއްޖެ އައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އެންޓޮން ޕަވްލޮވް
 
މިއީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު
 
އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރާނީ ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ވައްކަރު ރިސޯޓުގައި

މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް އަރާފައިވާއިރު އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފައެވެ. އެއް މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިއަކަށް ވެފައިވަނީ ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް އިން ރާއްޖެ އައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އެންޓޮން ޕަވްލޮވްއެވެ. އޭނާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް ނަމަވެސް ރަޝިއާގެ މީހެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ޕަވްލޮވް ރާއްޖެއާއި އަނބިމީހާ އާއި ދަރިފުޅާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށެވެ. އެ އާއިލާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާނީ ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ވައްކަރު ރިސޯޓުގައެވެ. ރާއްޖޭގައި ހަފުތާއެއް ހޭދަކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

ޕަވްލޮވް ބުނި ގޮތުގައި މިއީ އޭނާ ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ދަތުރުގައި އެއް މިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ވެގެންދިއުމުން އުފާވާ ކަމަށާއި ދިވެހިންގެ މެހެމާންދާރީއަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުޙައްމަދު އާއި އެމްއެސީއެލް އަދި އިމިގްރޭޝަނުގެ އިސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އެއްމިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ބޯޑަރ މައިލްސްގެ "އައިދަ" ދަރަޖަ އަރުވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ތަފާތު އެކި ހަދިޔާތައް އޭނާއަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިޔާއާއެކު މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓަށް ދިއުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއަހަރު ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ގުނި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ސަމާލުކަން ދެނީ ފަތުރުވެރިކަމުން ދައުލަތަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މަންފާގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި މިއަހަރު ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ގުނާ އެއް ހިސާބު. އެހެންނަމަވެސް ކިހާ އާމްދަނީއެއްތޯ ދައުލަތަށް ލިބެނީ. މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެނީ ކިހާ ޓިޕްސްއެއްތޯ. ކިހާ ސަރވިސްޗާޖެއްތޯ އިންޑަސްޓްރީގެ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ ކިހާ ފައިދާއެއްތޯ. މިއީ އަސްލު ބޮޑަށް ޖަހަން ޖެހޭ ހިސާބަކީ
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ ލަފާ ކުރިވަރަށްވުރެ އަވަހަށް އެއްމިލިއަން ފަތުރުވެރިން ހަމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އެއްމިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާކިޔާފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައި އެއް މިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާކިޔުމަކީ ރަނގަޅު ފާލެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެއާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މިއަހަރުގެ ޓާގެޓުތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އަހަރު ނުނިމެނީސް އެ ޓާގެޓުތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަމުންދަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރުގެ އެއްމަސް ނުވަތަ ދެމަސް އޮއްވާ ޓާގެޓް ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޓާނަލް ޓާގެޓްސް. މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި އެވަރުވެއްޖެއްޔާވެސް އެއީ ކާމިޔާބެއް،
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުޙައްމަދު

ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. ދެވަނައިގައި ރަޝިއާ އޮތް އިރު އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޗައިނާ އާއި ޖަރުމަނާއި އިޓަލީ އަދި އެމެރިކާފަދަ ޤައުމުތަކުން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިއަހަރު ފެށިއިރު މިއަހަރު ތެރޭ ރާއްޖެއަށް 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި މިއަހަރު 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް މިހާރު ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
25%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް