ކ. މާލެ
|
16 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 08:29
2022 ގެ ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސްގައި ރައީސް އެވޯޑް ހަވާލުކުރައްވަނީ
2022 ގެ ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސްގައި ރައީސް އެވޯޑް ހަވާލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސް
ޓޫރިޒަމް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި
 
މިއަހަރު ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކަކުން ޖުމްލަ 59 އެވޯޑް ދޭނެ
 
މިއަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސް 2023އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޖޫން މަހު މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ މުއްދަތު ވަނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 31 ޖުލައި ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 އެވެ.

މި އެވޯޑަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ. މިއަހަރު ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކަކުން ޖުމްލަ 59 އެވޯޑް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑްތައް ދިނުމަށް ވަކި ޕެނަލެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

Advertisement

މިއަހަރު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކަށާއި، މެރީނާތަކަށާއި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލްތަކަށާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކަށާއި، ސަފާރީ އުޅަނދުތަކަށާއި އަދި ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކަށެވެ. އަދި ޑައިވް ސެންޓަރުތަކަށާއި ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރުތަކަށްވެސް މި ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ރިސޯޓުތަކަށް ޖުމްލަ 16 ދާއިރާއަކުން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ގެސްޓްހައުސްތަކަށް 15 ދާއިރާއަކުން، ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތަކަށް ޖުމްލަ 13 ދާއިރައަކުން އަދި، ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކާއި ޑައިވް ސެންޓަރުގެ އިތުރުން ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރުތަކަށް 5 ދާއިރާއިން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޓޫރިޒަމް ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށް 10 ދާއިރާއަކުން ވަނީ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި މިހާރު ވަނީ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ގައިޑްލައިން އާންމުކޮށްފައެވެ. އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ އޮންލައިންކޮށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަލަށް ދޭން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގައެވެ. މިއަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް