ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 10:32
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ)
މަޖިލިސް
ފުއްގިރި ހިޔާނާތް
ބޮންޑާގެ ހެކިބަސް: ފުއްގިރީގެ އަގު ކުޑަކުރީ ބޭރުގެ ކުންފުނިން ރަށުގެ އަސްލު އަގުގައި ގަންނަން ތައްޔާރަށް އޮއްވައި
 
ކުއްލިއަކަށް ރަށުގެ އަގު ކުޑަވުމުން ބޭރުގެ ކުންފުނިންވެސް އެ ސުވާލު އުފެއްދި
 
މި މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާއަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮވެގެން ނުވާނެ
 
އެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން 150،000 ޑޮލަރު އިނިޝަލް ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުން ބޭރުގެ ކުންފުނިން ދެއްކި

ރ ފުއްގިރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ފުރަތަމަ ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ) އެވެ.

ބޮންޑާ ވިދާޅުވީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް ހިނގިއިރު އޭނާއަކީ އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ހުރީ ދައުލަތުގެ ނުފޫޒެއް ފޯރާ ހިސާބެއްގައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އޭރު ކުންފުންޏެއް (އައިބީއާރް މޯލްޑިވްސް) ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުއްގިރީގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނިންގ އާއި އީއައިއޭއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބޭރުގެ ކްލަސިކް ސިޓީ ދުބާއީ ކުންފުނީގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އޭނާގެ ކުންފުނިން ފައިސާ ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާއަކީ ބޭރުގެ ކުންފުނިން ފޮނުވި ފައިސާކަމަށް ބޮންޑާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން 150،000 ޑޮލަރު އިނިޝަލް ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުން ބޭރުގެ ކުންފުނިން ދެއްކިކަމަށް ބޮންޑާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އަލީ ސަލީމް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއް އަތަށް ޗެކެއް ދީފައިވާނެކަމަށް ބޮންޑާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަލީ ސަލީމަކީ ކްރިކް ރިޒާއާއެކު އުޅޭމީހެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިފައިވާކަމަށްވެސް ބޮންޑާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާއަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށްވެސް ބޮންޑާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު ކްރިކް ރިޒާ އުޅުނީވެސް އެސްޓީއޯގައިކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މުއާމަލާތުގެ 6 ވަރަކަށް ދުވަސް ފަހުން ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނަގައިގެން ބެލިއިރު، އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ދެއްކި އެ ފައިސާ ޖަމާވެފައި އޮތީ އެސްއޯއެފަށް ކަމަށާއި، އެކަމާ އޭރު ސުވާލު އުފައްދައި އޭސީސީއަށްވެސް އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާނެކަމަށް ބޮންޑާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލޯފާމް މެދުވެރިކޮށް ހިނގި ކަންކަމުގައި މެނުވީ އޭނާގެ ކުންފުނިން ރަށާ ގުޅޭ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެފައިނުވާނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮންޑާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަގެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ކުއްލިއަކަށް ރަށުގެ އަގު ކުޑަވުމުން ބޭރުގެ ކުންފުނިންވެސް އެ ސުވާލު އުފެއްދި ކަމަށާއި، ކުންފުނިންވެސް އޮތީ ރަށުގެ އަސްލު އަގުގައި ރަށް ގަންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ރަށުގެ އަގު ކުޑަވުމުން އެކަމުގައި ގޯސްތަކެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭކަން އޭރު ބޭރުގެ ކުންފުނީގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް ގެނެވިފައިވާނެކަމަށް ބޮންޑާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯފާމްއަށް އެކަމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތުތައް އެނގޭނީ، އެއީ މަގުމަތިން ދަމާކަނޑާ ފާޑަށް ކޮށްފަ އޮތް ވިޔަފާރިއެއް ނޫން
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ)

ރަށާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ދުވަހަކުވެސް އަހުމަދު އަދީބާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިނުވާނެކަމަށް ބޮންޑާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ދެވަނަ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ހާޒިރުވި އަހުމަދު ޝާއިރަކީ ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފުއްގިރީގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ބޮންޑާ އޭނާއާ ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް