ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 09:02
މިފްކޯ އާއި އެމްޓީސީސީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން
މިފްކޯ އާއި އެމްޓީސީސީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯ
ކޫއްޑޫ އާއި ތިނަދޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މި މަސައްކަތްތައް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 45 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ގއ. ކޫއްޑޫގައި ހުންނަ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އާއި ގދ. ތިނަދޫގައި އަލަށް ހަދާ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިފްކޯއިން، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މިފްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީއެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ.

Advertisement

މިފްކޯއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޫއްޑޫގައި އަލަށް ގާއިމުކުރާ ބްރައިން ފްރީޒިން ބިލްޑިންގެ ފައުންޑޭޝަނާއި ބްރައިން ޓޭންކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތާއި، 50 ރީފާ ކޮންޓެއިނަރުގެ ކޮންޓެއިނާ ޔާޑެެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މިފްކޯގެ މަދާވެސަލްތައް ކޫއްޑޫއަށް ގާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަންލޯޑިން ޕްލެޓްފޯމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އަދި ތިނަދޫގައި އަލަށް ގާއިމުކުރާ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ފައުންޑޭޝަނާއި ބްރައިން ޓޭންކްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އެ ފެސިލިޓީގައި ގާއިމުކުރާ އެހެނިހެން އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތާއި ބަނދަރުން ބައެއް ކޮންކްރީޓް ޕޭވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެމްޓީސީސީން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވީ ކޫއްޑޫގައި އަލަށް އިތުރުކުރާ ބްރައިންފްރީޒިންއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މެޝިނަރީއާއި ތިނަދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެލްކްސްއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒްތައް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަކެތި ކުރިއަށް އޮތް 25 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެއަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަސައްކަތާއެކު މަސްވެރިންނަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުވަދުއަތޮޅަކީ އެންމެ ގިނައިން މަސް ބާނާ އަތޮޅުކަމަށްވެފައި، ހުވަދުއަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ދެކުނުގެ މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މި ދެ ފެސިލިޓީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް މިދަނީ. އެހެންމަ މިހުރިހާ ކަމެއް ނިމޭއިރު އަޅުގަނޑު އުއްމީދު މިކުރަނީ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް،
މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ

މިފްކޯއިން މި މަސައްކަތްތައް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 45 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. މި މަސައްކަތް ތާވަލާއެއްގޮތަށް ނިންމައި ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިފްކޯއިން އަންނަނީ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، މަސް ކިރުވާ އަދަދު އިތުރު ކުރުމާއި ބްރައިންފްރީޒިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
12 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 09:41
މުހައްމަދު
ސަރުކާރުގައި ޕްރޮޖެކްތައް ހިންގާނެ ފައިސާ ހުރިނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަމާއި އުފާވެރިކަން ލިބިދޭނެ ޕްރޮޖެކްތައް ގިނައިން ހިންގާ ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރަންވީއެވެ. ސިޔާސީ ފައިދާހޯދުމަށްޓަކާ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންނާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ދަރަނި ނަގައިގެން ޕްރޮޖެޓްތައް ނިންމޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފެށުމުން ރައްޔިތުން ދަރަނިވެރިވެ ފުދުންތެރިކަން ދާނީ ދަށަށެވެ. ގައުމުގެ ހަމަނުޖެހުންދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެކަމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ސިޔާސީ ފައިދާ ނަގަން އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށާއި ރައްޓެހިންނަށްވެސް ފޯރާނެ އެވެ.