ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 19:20
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބައްދަލުކުރުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބައްދަލުކުރުން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ޔާމީނަށް އިންތިޚާބުގެ ދޮރު ބަންދުވެ، ޕީޕީއެމްގެ މިސްރާބު އެހެން ދިމާލަކަށް ދަނީބާ؟
 
ޔާމީންގެ ލަފާފުޅާއެއްގޮތަށް އެކޯލިޝަނުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ބައްދަލުކޮށްފައި
 
ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާ ހައި ކޯޓުގައި ދަނީ ކުރިޔަށް

ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވަނީއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ޕާޓީތަކުން ފަށާފައިވާއިރު ޔަގީނުންވެސް ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ގެންދަވަނީ އެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެނިފެސްޓޯ ހާމަކުރައްވާ ފޯރިއާއެކު ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އަދިވެސް ގެންގުޅެނީ ޔަގީންނުވާ ކެންޑިޑޭޓެކެވެ. އެކޯލިޝަނުން ވަނީ މާކުރިން އެކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންކަމަށް ކަނޑައަޅާ ރިޔާސީ ޓިކެޓްވެސް ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ޔާމީނަށް ވަނީ ބޮޑު ހުރަހެއް ކުރިމަތިވެ ވަދައިގެންފައެވެ. ޖަލު ހުކުމެއްގައި މިހާރުވެސް ހުންނެވި ޔާމީން ޖަލުން ސަލާމަތްވެގެން ނޫންގޮތަކަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭނެ ގޮތެއް ނެތެވެ.

ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި އަންނަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ޔާމީނަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ހައި ކޯޓު މަރުހަލާއިން ޔާމީން މިނިވަންވުމެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ދޮރު އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބަންދުވާނެއެވެ. އޭގެކުރިން ޔާމީން ޖަލުން ސަލާމަތްވާންޖެހެއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދަނިކޮށް އެމައްސަލަ ބައްލަވާ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު މިވަނީ ޗުއްޓީ ނަންގަވާފައެވެ. އެއާއެކު މިމަހުގެ ތެރޭގައި ދެން އެމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއްނެތެވެ. ހައި ކޯޓުގައި މިމައްސަލަ އަވަސް ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

ޔާމީނަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައުމާއެކު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންނާއި ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަން ފެށި ސުވާލަކީ ދެން އޮތް ޕްލޭނަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް މިއަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި އާންމުކޮށް ހުރިހާ ދިވެހިންނަށްވެސް ދެމުން އަންނަ ޔަގީންކަމަކީ އެކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން ކަމެވެ. އެހެން ޕްލޭނެއް ނެތެވެ. ޕްލޭން އޭއިން ފެށިގެން އިނގިރޭސި ހުރިހާ އަކުރެއް ހުސްވަންދެންވެސް އެކޯލިޝަން ގެންގުޅޭ ޕްލޭންގައި އޮތީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނީ އެކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ޔާމީނެވެ. އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ދޮރު ބަންދުވާތަން ފެނުނު ނަމަވެހެވެ. ދޮރު ބަންދުވަންދެން އެކޯލިޝަނުން އެނޫން އެއްޗެއް ނުބުނާނެކަން އެއީ ޔަގީންކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީގައި އެނޫން ގޮތްތައްވެސް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ދެކޭ މީހުންވެސް ގިނައެވެ. ޔާމީން ނޫން ގޮތެއް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގައި އޮންނަންޖެހެއެވެ. އެ އަމާޒަށް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް ޕާޓީގެ ތެރެއިން ކޮންމެސް ބަޔަކު ކުރިތަންވެސް ފެނިގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީންގެ އިރުޝާދާއެކު އެއަޑުތައް ވަނީ ކެނޑިފައެވެ. ނުވަތަ ކަނޑުވާލާފައެވެ.

Advertisement

ދެން ޖެހިލަންޖެހެނީ ޔާމީނަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައުމުން ރަށު ތެރޭގައި ވަރަށް ގަދަ އަށް ދެކެވުނު ވާހަކައަކަށެވެ. އެއީ ޔާމީން ނޫން ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެން ޔާމީން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެމްޑީޕީ ތެރެއިން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވީ ގޮތް ވާން ޔާމީން ބޭނުންފުޅެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ޔާމީން ނޫން އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއް މިއަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ނުނެރޭނެއެވެ. އިންތިޚާބުގައި ޔާމީނަށް ވާދަނުކުރެވިއްޖެނަމަ ޕީޕީއެމް އަރާނީ އިދިކޮޅު އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ފަހަތަށެވެ. އެޕާޓީއަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކޮށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ނެރޭނީ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް މީހެކެވެ. އެވާހަކަތަކަށް އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެކޯލިޝަނުން ދޭ ޖަވާބަކީ އިންތިހާބުގައި ޔާމީން ވާދަކުރާނެއެވެ.

ނަމަވެސް ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނަތަން އެންމެންނަށްވެސް އެބަފެނެއެވެ. ދޮރު ގާތްގަނޑަކަށް ބަންދުވާކަމުގެ އިހުސާސް އެބަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެސް ގޮތެއް އެބަ ހޯދަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތަކީ ކުރީގައި އަޑު ފެތުރުނު ގޮތްކަމަށް ވުމަކީ ވެދާނެކަމުގެ މަންޒަރެއް މިއަދު މިވަނީ ފެނިފައެވެ. ޔާމީންގެ ލަފާފުޅާއެއްގޮތަށް އެކޯލިޝަނުން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައިވާ ގާސިމް އިބްރާހީމް އާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އެބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ގައުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކަމަށް ބުނުން ފިޔަވައި އެބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ނުދެއެވެ. ސަންއައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި ގައުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލައަށް ވާނީ ކުރިޔަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބަލިކުރާނެ ފޯމިޔުލާއެއް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގުޅިގެން ހޯދުންކަމުގައި ވުމަކީ ކައިރިކަމެކެވެ.

މިހާތަނަށްވެސް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބުނަމުން ގޮސްފައިވަނީ އިންތިޚާބުގައި ޔާމީން ވާދަކުރާނެކަމަށާއި އެހެން ޕާޓީތަކުން ޔާމީންގެ ފަހަތަށް އެރުމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވާ އުފައްދަވާފައިވާ ޑިމޮކްރަޓްސް އާ ދެމެދުވެސް އަންނަނީ ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންނެވެ. އެވާހަކަތައް ކުރިޔަށްދާއިރު ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވަނީ އިންތިޚާބުގައި ޔާމީން ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމަނިކުފާނާއި، ރައީސް ޔާމީންވެސް ވާދަނުކުރައްވައި، އޭގެ ބަދަލުގައި ދެބޭފުޅުންވެސް އެކުގައި ބާރަށް މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތް ހޯދައިދެއްވުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް މިއަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މީގެކުރިން ދައްކަމުން އައި ވާހަކަތަކުގެ މިސްރާބު އެހެން ދިމާލަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔުމަކީ ހަމަވެދާނެކަމެއްކަމަށް މިހާރު ކަންކަން ހުރި ގޮތުން ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ޔާމީން ނޫން އެހެން ގޮތެއް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގައި ނެތްނަމަ ދެން އޮތްގޮތަކީ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ފަހަތަށް އެޕާޓީ އެރުމެވެ. އޭގެފަހުން ދެން ކަންކަންވާނެ ގޮތް އެއީ ދެން އެހެން މައުލޫއެއްތާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް