ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 14:32
ވަންގަވް ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން
ވަންގަވް ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން
ރައީސް އޮފީސް
ވަންގަވް ލޯންޗުކުރުން
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ކަނޑު ހުރަސްކޮށްފައި މާލެ އަންނަން ޖެހުން ނިމުމަކަށް!
 
އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުން އުފުލަމުންދިޔަ ތަކުލީފުތަކަށް މިވަނީ ހައްލެއް ލިބިފައި
 
މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ކަނޑުހުރަސްކޮށްފައި އަންނަންޖެހެނީ މާލެއަށް

އަބަދުވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް މަރުކަޒުވެފައި ހުންނަ ތަނަކީ ވެރިރަށް މާލެއެވެ. މިއީ އެންމެ ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް މިކަން އޮންނަ ގޮތެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ބޭނުންނަމަ އަންނަންޖެހެނީ ސީދާ މާލެއަށެވެ. މިއީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް މިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައި ހުންނަ މީހާ ނުވަތަ އެންމެ ދެކުނުގައި ހުންނަ މީހާއަށްވެސް މާލެ ނައިސް ފަރުޖެހޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. މޫސުން ކިތަންމެ ގޯހަސް، ކަނޑުތައް ގަދަވެގެން ދަތުރުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި އޮތަސް އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ އެ ކަނޑުމައްޗަށް އެރުން ނޫން ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. ކުޑަކުޑަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާލަން އެ ކޮށްލަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެކެވެ. ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އަތުން ދާ އެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑު އެއްޗެއް މާލެ އައުމަށާއި، މާލެ އައިސް ތިބުމަށް އެމީހުން އަތުން ދެއެވެ.

އެތައް އަހަރަކު އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުން އުފުލަމުންދިޔަ ތަކުލީފުތަކަށް މިއަދު މިވަނީ ހައްލެއް ލިބިފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތަނަކު ހުރެގެންވެސް ހޯދޭނެ ގޮތް މިއަދު މިވަނީ ފަހިވެފައެވެ. ޕޯޓަލްއެއް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ލިބޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެއެވެ. "ވަންގަވް"ގެ ނަމުގައި ޕޯޓަލްއެއް މިވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ވަންގަވްއިން ޚިދުމަތްތަކަސް އެދުމަށްވެސް ދައްޗެއް ނެތެވެ. ފަސޭހައިން ފޯމުތައް ފުރާލެވި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓުތައް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރު ބަންދު ގަޑިއެއް ނުވަތަ ބަންދު ދުވަހަކު މި ޚިދުމަތް މެދެއް ނުކެނޑެއެވެ. ކޮންމެ ގަޑިއަކުވެސް ޚިދުމަތްތަކަށް އެދެވޭއިރު މިއީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ސަަރުކާރުން ހޯދައިދެއްވި ބޮޑު ފަސޭހައެކެވެ.

އަދި މިއާއެކު ދަތުރުހަދައިގެން މާލެ އަންނަން ޖެހުނު ދުވަސް މިހާރު މިވަނީ މާޒީވެ ގޮސްފައެވެ. އަދި ޚިދުމަތް އެއްކޮށް ނިމެންދެން މާލޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހުނު ދުވަސްވެސް މިވަނީ މާޒީވެ ގޮސްފައެވެ.

މިހާރު ވަންގަވް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ 5 އިދާރާއަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެއެވެ. ފަށައިގަތީވެސް މުހިންމު އިދާރާތަކަކާއެކުއެވެ. ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި މި ޕޯޓަލްއިން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާއެއްގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް