ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 19:16
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުން
ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން
 
މިސަރުކާރުގެ ޚާއްސަ ތަސައްވުރެއް އެބައޮތް
 
ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތަކަށް ޑިމާންޑް އެބައޮތް

މި ސަރުކާރުން ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށް, މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

''ވަން ސެންޓްރަލް ޕާކް ރެޒިޑެންޝަލް ބިލްޑިންގ'' މަޝްރޫއު ނިންމައި، އެޕާޓްމެންޓްތައް ގަތް މީހުންނާ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މި މަޝްރޫއަކީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސޮއިކުރެވުނު މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި، މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ މިސަރުކާރުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ދެއަހަރުގެ ކުރިން މި މަޝްރޫއުގެ ބިންގާއެޅި، އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދިޔަކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ދެކޭ ގޮތުގައި މުޖުތަމައުއެއް ބިނާ ވެފައި އޮންނަނީ އެއްގިންތިއަކަށް އެއްވަރަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ އެކި ގިންތިތަކަށް ބެހިފައިވާ އާއްމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ގައުމަކަށްވާއިރު، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭން، މެދުމިންގަނޑަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް، ފަސޭހަކަމާއެކު ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދޭން. 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުޖެހޭ މި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ރާއްޖޭގެ ދެތިން އެޖެންސީއަކުން ލޯނުދޭ، ހުރި ޓަރމްސްތަކަށް ބަލާއިރު. އޭގެ ތެރޭން 80 ޕަސެންޓް ލޯނު ނަގާފަ ވާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ޖެހެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 20800 ރުފިޔާ މަހަކު. ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް ރެންޓް މާކެޓުންވެސް 20،000އާ 25،000 ރުފިޔާ ދޭތެރޭގައި ކުއްޔަށް ލިބިދާނެ އެޕާޓްމަންޓެއް. ނަމަވެސް އެއީ އަމިއްލަވާ ތަނެއް ނޫން. އަބަދުވެސް ކުއްޔަށް ތިބޭނީ. މިއަދު މި އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ 120 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ތިބޭފުޅުން ތި ވަންނަވަނީ އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މުހައްމަދު އަސްލަމް

ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކަށް ޑިމާންޑް އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ހުރިހާ ފަންތިތަކަށް ޚާއްސަކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް ހައުސިންގއިން ފެށިގެން އެންމެ މަތީ ފެންވަރަށް ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަން ސޯޝަލް ހައުސިންގ، މިޑްލިންގ އިންކަން ހައުސިންގ، ހައި އެންޑް ހައުސިންގ. ވަކި ބަޔަކު ބާކީ ނުވެ ހަމައެކަނި އެއްބަޔަކަށް ގެދޮރު ދޭކަށް ނޫން ކަންކަން މި ކުރިއަށްދަނީ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިންވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް އެދަނީ ބާރަށް. އިންޑިއާގެ ދެ ކުންފުންޏަކާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކޮށްގެން 4000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދޭ. އޭގެ ތެރޭން ބައެއް ޔުނިޓްތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގަ ނިމިގެންދާނެ. މިއަންނަ އަހަރު އޭގެ ބާކީ ބައި ނިމޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް މިއޮތް ހަތަރު ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، މާލޭގަ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފަވާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޮޑު ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދިނުން.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މުހައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުގެ ޚާއްސަ ތަސައްވުރެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބިމުގެ އިތުރުން ފްލެޓް ދޭނެކަމަށާއި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތަކުލީފުތަކަށް ލުއިތައް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރަނިކޮށް، "ހިޔާވަހި ޕޯޓަލް" ގެ ނަމުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އާ ޕޯޓަލް އެއް
ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން، އަންނަ ހަފުތާގައި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނަން - ހައިދަރު
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެއްވާ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ބާތިލުނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދިން - އެޗްއާރްސީއެމް
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް
މައްސަލަ ނެތް ފޯމުތައް ލިބިއްޖެ، ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެެގެން ގޮސް، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނަމަ އޭސީސީން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓު ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަން މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާފައިވާނެ: އޭސީސީ