ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:06
ރާނިޔާއާއި އީވާގެ މެޓާ ވިޔަފާރި
ރާނިޔާއާއި އީވާގެ މެޓާ ވިޔަފާރި
ރާނިޔާއާއި އީވާގެ މެޓާ ވިޔަފާރި
ރާނިޔާއާއި އީވާގެ މެޓާ ވިޔަފާރި: ފަގީރުކަމުގެ ހިތި ރަހައަށް ފޮނި ބަދަލެއް!
 
ރާނިޔާއަށް އަމަލީ ގޮތުން އަތްގާތް ކޮށްދެމުން ދަނީ އޭނާގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ އީވާ ޖަބޫރު
 
ކަރަންޓާއި ގޭހުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެއީ މަސައްކަތަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމުގައި ރާނިޔާއެއް ނުދެކޭ

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ފޮނިކާތަކެއްޗަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. އެކަން ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ހިފެހެއްޓުމެއްގެ ތެރެއިން ފޮނިކާތަކެތި ކައިބޮއެ އުޅުމަށް ޞިއްޙީ މާހިރުން ކެނޑިނޭޅި ހަނދާންކޮށްދެމުން ދާ އިރުވެސް، ގިނަ ފަހަރަށް އެ ނަޞޭހަތުގައި ހިފޭ ގޮތް އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ. ހަށިގަނޑަށް ކިތަންމެ ބަލައިގެން އުޅުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ނުވަތަ އަތްމަތި ކިތަންމެ ދަތިވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ފޮނިކާއެއްޗެއްކަށް އިންސާފުކޮށް ނުލާ ހުރެވެނީ މަދު މީހަކަށެވެ. އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލާ ދިޔަ ހަނގުރާމައާއި ކުރިމަތިލުންތަކުން ސުންނާފަތިވެ، އިޤްތިޞާދު ވަޅުޖެހިފައި ވާ ސޫރިޔާގައިވެސް ކަން ހިނގަނީ ހަމަ މި ގޮތަށެވެ. އިންސާނީ ޠައްބިއްޔަތު ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ.

ދިގުލާ ދެމެމުންދާ އިޤްތިޞާދީ ކާރިޘާގެ ތެރެއިން ސޫރިޔާގެ ވެރި ރަށް ދިމިޝްކުގެ އަންހެނުން މިޞްރާބު ޖެހީ ގޭ ބަދިގެ ތަކުގައި ފޮނިކާތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް، އެ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއާ ދިމާއަށެވެ. ޢާއިލާގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިސާ ލިބޭނެ އާމްދަނީއެއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި އަތް ނުފޯރާހާ ބޮޑު އަގުގައި ލިބެން ހުންނަ ފޮނިކާތަކެތި، އެންމެ އާދައިގެ މީހާގެ އަތްވެސް ފޯރާ ހިސާބަށް ތިރި ކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައެވެ.

މީގެ ކުރިން އޭނާ އަދާ ކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވެގެން އިން ރާނިޔާ އަލް-މަންސޫރަކީވެސް، ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރުމަށްޓަކާ ފިރިމީހާއަށް ފައިސާގެ އިތުރު އެހީއެއް ހޯދާ ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ފޮނިކާތަކެއްޗާއި މެޓާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި މީހެކެވެ. ރާނިޔާ ބުނި ގޮތުގައި ބޮޑެތި ފިހާރަތަކުން، ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ފޮނިކާތަކެތި ގަނެވޭނެ ފަދަ ތަނަވަސްކަން ނެތް އެތައް ބަޔަކު، މިއަދު މިޞްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ އޭނާ ގޮތަށް، އަމިއްލަ ގޭބިސީގައި ކުދިކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ މީހުންނާ ދިމާއަށެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އަހަރެން މިކަން މި ކުރަނީ، ވިޔަފާރިއަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް... މީ އެކަމަކަށް އަހަރެން ވަރަށް ލޯބި ކުރާ ކަމެއް ވީމަ. ތެދެއް، މީ ޔަޤީނުންވެސް މާލީ ފައިދާތަކެއް ހޯދާ ދޭ މަސައްކަތެއް. އެކަމަކު، ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތަކަށް ނޫން.
ރާނިޔާ އަލް-މަންސޫރު؛ ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ނުރައްކަލުގެ އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލި ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް އުފުލަން ޖެހިފައި ވާ ތަކުލީފުތަކުގެ ލިސްޓު ލިޔެ ކޮޅުން ނުލާނެއެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ދަތި ނުވާ ހަމަ އެންމެ ކަމެއް ނެތޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅުވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާ، ރާނިޔާ ފަދަ އެތައް ބަޔަކު ސޫރިޔާގައި އެބަތިއްބެވެ. ކަރަންޓާއި ގޭހުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެއީ މަސައްކަތަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމުގައި ރާނިޔާ ނުދެކެއެވެ. އަމިއްލަ ގޭގެ ބަދިގޭގައި ފޮނިކާތަކެއްޗާއި މެޓާގެ އެކި ބާވަތްތައް ހަދައިގެން ވިއްކުމަކީ، ޚަރަދުގެ ގޮތުން ބަލާއިރުވެސް ރާނިޔާގެ ޖީބަށް ލުއި މަގެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

އެެހެން ފިހާރަތަކަށް އެ ކުރަން ޖެހޭ ކަހަލަ ޚަރަދުތައް ކުރާކަށް އަހަންނަކަށް ނުޖެހޭ. ކުއްޔާ، ޓެކުހާ، ބިލްތަކާއި ދެންވެސް ހުރި އެހެން ޚަރަދުތައް ކުރާކަށް އަހަންނަކަށް ނުޖެހޭ. އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގޭގަ، އޭރަކު ލިބެން ހުރި އެއްޗަކުން. ގޭގެ ބޭނުމަށް ގަންނަ އެއްޗިހިން ފުއްދާލަނީ. ގޭގަ ހުރި އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރަނީ. ކައްކަނީވެސް ހަމަ ގޭގަ ކައްކާ އުނދުނުގަ. ބޭނުން ކުރަނީ، ގޭގަ ބޭނުން ކުރާ ދޮލަނގުތައް. އަމިއްލަ އެއްޗިހި މި ބޭނުން ކުރަނީ. އެހެންވީމަ އިތުރު ޚަރަދެއް ނުހިނގާ
ރާނިޔާ އަލް-މަންސޫރު؛ ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތެއް

އެެކި ޒާތްޒާތުގެ ފޮނިކާތަކެއްޗާއި މެޓާތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގައި، ރާނިޔާއަށް އަމަލީ ގޮތުން އަތް ގާތް ކޮށްދެމުން ދަނީ އޭނާގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށް ވާ އީވާ ޖަބޫރުއެވެ. ޢަރަބި ޤައުމުތަކަށް ޚާއްސަ ކުކީއެއް ކަމަށް ވާ މާމޫލް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދި ނެތި އުޅެމުން ދިޔަ 3 ދަރިންގެ މަންމަ، އީވާ ބުނި ގޮތުގައި، މި މަސައްކަތަކީ މާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މަސައްކަތަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، މިއީ އުފުލަން ޖެހިފައި އޮތް ތަކުލީފުތަކަށް ލުޔެއް ހޯދާ ދޭ ކަމެކެވެ.

ގޭގޭގަ މިގޮތަށް ހިންގާ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަކީ، އެ ގޭގޭގެ ފިރިހެންވެރިންނަށް އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތަކަށް ހިސާބެއްގެ ތަސައްލީއެއް ހޯދާދޭ ވިޔަފާރިތަކެއް. މާ ބޮޑަކަށް ނޫން... އެކަމަކު، ފުދޭ ވަރެއް ވޭ. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި.
އީވާ ޖަބޫރު؛ ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތެއް

މި ވަޤުތަކީ މާޒީ ނުދެކޭ މިންވަރަށް، ސޫރިޔާއަށް އިންސާނީ އެހީގެ ބޭނުން ޖެހިފައި ވާ ވަޤުތެކެވެ. 12 އަހަރަށް ދިގުލާ ދިޔަ ހަނގުރާމާގައި މުޅި ޤައުމު ސުންނާފަތިވެ، އިޤްތިޞާދީ ކާރީޘާއެއްގެ ފުން އަނދަވަޅަށް މުޅި ޤައުމު ވެއްޓި، އެ ވަޅުގަނޑުން އެރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. އެމެރިކާ ޑޮލަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ސޫރިޔާގެ ފައިސާގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވަނީނަމަ، މުޅި ޤައުމު މިއަދު އޮތީ އިންތިހާ ފަޤީރު ކަމުގެ މިންގަނޑު ފާހަގަ ކުރަން ދަމާލާ ރޮނގަށްވުރެ އަޑިއަށް ގަނބައިގަނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް