ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 20:13
ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުއްދަތު ގުނީ ގޯސްކޮށް ކަމަކަށް ނުދެކެން: ދައުލަތް
 
ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް، ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ދެއްވާފައިވޭ
 
ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން 14 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
މި އަޑުއެހުމަކީ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއް

ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުންނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމަކީ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން 14 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ވަކާލާތު ކުރައްވަން ފައްޓަވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ދައުލަތަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއް ވާގިއާޔާގުޅޭ ގިނަ ނުކުތާތަކެއް "އެއްވެސް ތަރުތީބެއް ނެތި އިސްތިއުނާފީ ފޯމުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވިއްސި ވިހާލިވެފައި" ވާކަމަށް، ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވޮޑަމުއްލާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރި އިސްތިއުނާފުގައިވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލާގައިވެސް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން ގާނޫނާ ޚިލާފުކަމަށް އިސްތިއުނާފީ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށް، އެކަމުގެ ގާނޫނީ އަސާސެއް ހިމެނުމެއްނެތި، ހަމައެކަނި އެފަރާތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކެއްވެސް ހިމެނޭކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ. ގޮތް ނިންމާއިރު އެ ނުކުތާތައް އެކަހެރި ކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު އެދިވަޑައިގަތެވެ.

އެއަށްފަހު ދައުލަތުން ވަނީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އޭރު ދައުލަތާއި ދިފާއުންވެސް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނީ، މާނަ ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ)ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށް ބަލައިގެންނެވެ.

އެ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ)ގައި ބަޔާންކުރަނީ ފުރުސަތު ދިން ދުވަހާއި، މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް ނުގުނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި ކަމެއް ކުރަން އޮތް އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށްވާނަމަ، އެ ކަމެއް ބަންދު ދުވަހާ ވިދިގެން އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަހު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް އެ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، 7 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްފިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައި، އެ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނެކަމަށެވެ.

ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދެއްވާފައިވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. ވީއިރު، މިއީ 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ ބާވަތުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް ދައުލަތާއި ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުން މުއްދަތު ގުނާފައިވަނީ އެ ދެމެދަށް އައި ފިތުރު އީދުގެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވެސް ބަލާފައެވެ.

ވުމާއެކު، މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ހުށަހެޅުންތައް ބަަލައިނުގެންނެވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

އެ ނުކުތާ ދައުލަތުންވެސް ފަހުން ވަނީ ގަބޫލުކޮށްފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް، ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ދެއްވާފައިވާކަމަށާއި، އެ 15 ދުވަސް ގުނުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަމަލު ކުރެއްވީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށެވެ.

އެއަށްފަހު ނުކުތާތަކަށް ރައްދު ދިނުން ދައުލަތުން ކުރިއަަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެ ނުކުތާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޔާމީނުގެ ވަކީލުންވެސް ވަނީ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު ހަސަން ޝަފީއު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒާ ޚުޒައިފާ މުހައްމަދު އަދި އަލްއުސްތާޒު މުހައްމަދު ސަލީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް