ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 20:42
އެމްއައިޓީއަށް ކޮލެޖެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއައިޓީއަށް ކޮލެޖެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ކޮލެޖެއްގެ ދަރަޖަ ދީފި
 
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން އަންނަނީ ކިޔަވައިދެމުން

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފިއެވެ.

އެމް.އައި.ޓީއަށް ކޮލެޖެއްގެ ދަރަޖަ ދީ، އެކަމުގެ ލިޔުން އެ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

Advertisement

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ގާނޫނުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ވާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއް، ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ، އެ މަރުކަޒެއް އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި މެދުނުކެނޑި ހިންގަމުން އަންނަތާ މަދުވެގެން 10 (ދިހައެއް) އަހަރު ވެފައިވުމާއެކު، އެމަރުކަޒެއްގައި ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 (ފަހެއް)ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 5 (ފަހެއް) އަހަރުވަންދެން ހިންގާފައިވާ ނަމައެވެ.

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އައި.ޓީ)ން ކޮލެޖެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ކޮލެޖެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާތީ، 04 ޖުލައިގައި "މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ" ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެމްއައިޓީ އުފެދިފައިވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުއެވެ. މި އިންސްޓިޓިއުޓްގައި 50ށްވުރެ ގިނަ ކޯސް މިހާރުވެސް ހިންގަމުންދެއެވެ. އަދި 200އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އަންނަނީ ކިޔަވަމުންނެވެ. މި އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ސެޓްފިކެޓް 1ން ފެށިގެން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދެމުން އާދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް