ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 13:08
އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރެއްވުން
އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރެއްވުން
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި
 
ޝާތިފް ވަނީ މާސްޓަރ އޮފް މެނޭޖްމެންޓް ހާސިލްކުރައްވާފައި
 
ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕީސީބީގެ ރައީސް އާސިމް މުހައްމަދު

އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަށް ސ. ފޭދޫ/ ނޫކޮކާގެ ޝާތިފް އަލީ އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ން ބުނީ މި މަގާމަށް ޝާތިފް އަލީ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ)ގެ 2 ގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

ޝާތިފް އަލީ އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެއްވީ ޕީސީބީގެ ރައީސް އާސިމް މުހައްމަދެވެ.

Advertisement

މިކަމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީސީބީން ވަނީ ޕީސީބީގެ ގާނޫނާއި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، އެ އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ފައިނޭންޝަލް އަދި ގަވަރނަންސް ރިވިއުތަކުން ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި ކުންފުނި ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

ޝާތިފް އަލީ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރ އޮފް މެނޭޖްމެންޓް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. ޝާތިފް މީގެ ކުރިން ވަނީ އެމްއެންޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ކޮމްނޕިއުޓިންގެ ޑީންގެ މަގާމާއި، ވެމްކޯގެ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް މާކެޓިން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް