ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 12:30
ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކާނަލް އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަންކުރެއްވުން
ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކާނަލް އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަންކުރެއްވުން
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު
ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު
ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކާނަލް އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަންކުރައްވައިފި
 
އޭނާ ވަނީ މާސްޓަރސް އިން މިލިޓަރީ ސައިންސް ހާސިލްކުރައްވާފައި
 
ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕީސީބީގެ ރައީސް އާސިމް މުހައްމަދު

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަަށް ސ. މަރަދޫފޭދޫ. ލަކްސަމީވިލާ ކާނަލް އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ން ބުނީ ކާނަލް އަހުމަދު ޝަރީފް އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ)ގެ 2 ގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

ކާނަލް އަހުމަދު ޝަރީފް އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެއްވީ ޕީސީބީގެ ރައީސް އާސިމް މުހައްމަދެވެ.

Advertisement

މިކަމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕީސީބީން ވަނީ ޕީސީބީގެ ގާނޫނާއި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، އެ އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އަދި ގަވަރނަންސް ރިވިއުތަކުން ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި ކުންފުނި ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކާނަލް އަހުމަދު ޝަރީފް ވަނީ އެމެރިކާގެ މެރިން ކޯރ ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް އިން މިލިޓަރީ ސައިންސް ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އޭނާ ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން މިލިޓަރީ އަދި މެނޭޖްމެންޓުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރިނު ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.

ކާނަލް އަހުމަދު ޝަރީފް ވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އެކި މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް