ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 18:53
މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ލުމަށް ކިޔު ހަދައިގެން
މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ލުމަށް ކިޔު ހަދައިގެން
މުހައްމަދު އަނިލް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދީފި
 
މި ލިސްޓުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް
 
އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލެވޭނީ މި ލިސްޓުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކަނި
 
ވޯޓުލާމީހުންގެ ލިސްޓަށް އަންނާނެ ބަދަލު މި ހަފްތާތެރޭގައި ގެޒެޓް ކުރެވޭނެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ޖަވާބު ދީފިއެވެ.

އީސީގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ 09 ސެޕްޓެންބަރު 2023 އަށް 18 އަހަރު ފުރޭ، 138317 އަންހެނުންނާއި، 144355 ފިރިހެންނާއެކު ޖުމްލަ 282672 މީހުންގެ، ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި، ޖޫން 11 އިން ޖޫން 22 ގެ ނިޔަލަށް، ޝަކުވާ އަށް ހުޅުވާލައި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު 551 ޝަކުވާއަށް އީސީން ޖަވާބު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ލިބުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ވޯޓުލާމީހުންގެ ލިސްޓަށް އަންނާނެ ބަދަލު މި ހަފްތާތެރޭގައި ގެޒެޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ވޯޓުލާމީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ލިސްޓުވެސް އާންމު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ހަބީބު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލެވޭނީ މި ލިސްޓުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށާއި، އިންތިޚާބެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސް ބިނާވެގެންވަނީ ވޯޓުލާމީހުންގެ ލިސްޓަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި ލިސްޓުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ޕާޓީތަކުންނާއި، ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުން އަދި ފަރުދީގޮތުން ވެސް ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ހަބީބު ވިދާޅުވީ އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލާނީ ޖުލައި 16 އިން އޮގަސްޓް މަހުގެ 5 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އޮންލައިންކޮށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ޖުލައި 16 އިން ޖުލައި 29 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި، ޖުލައި 30 އިން އޮގަސްޓު 5 އަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ފޯމުން އެކަނި ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޯޓުލާމީހުންގެ ސައްހަ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޕާޓީތަކުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުންނާއި، އިލެކްޝަންސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން އަދި ފަރުދީގޮތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން އީސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް