ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:03
ކ. ތިލަފުށި
ކ. ތިލަފުށި
މުހައްމަދު ފަޒީން
ކުނީގެ އަގު
މުސްޤަބްލުގައި ތިލަފުށިން ކުނީގެ އަގު ނަގާނީ ކުނީގެ ބަރުދަނަށް ބެލުމަށްފަހު: އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ
 
ތިލަފުއްޓަށް ގެންނަ ކުނި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކިރައިގެން ސިސްޓަމަށް ނޯޓް ކުރާނެ

މުސްޤަބްލުގައި ތިލަފުށިން ކުނީގެ އަގު ނަގާނީ، ކުނީގެ ބަރުދަނަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ އިންފޮމޭޝަން އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޕެޝަލިސްޓް އަހުމަދު އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުރިން ބޭނުންކުރި އުސޫލުގެ ބަދަލުގައި އައު ޒަމާނީ އުސޫލެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތިލަފުއްޓަށް ގެންނަ ކުނި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކިރައިގެން ސިސްޓަމަށް ނޯޓް ކުރާނެ ކަމަށާއި ފަހަރުގައި ކުނި ކިރާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެކަމުގެ މުހިންމުކަން މީހުންނަށް އިހުސާސް ނުވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެގޮތަށް ކުނި ކިރާލުމުން، ސީދާކޮށް އުފެދެނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ކިހާ މިންވަރެއްގެ ކުނިކަން ބުނަން އެނގޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރިސޯޓަކުން ވެސް ނުވަތަ ރަށަކުން ކުނި ހިފައިގެން އައުމުން، އެކްސްކަވޭޓަރުގެ އެހީގައި އެތަކެތި ލޮރީއަކަށް އެރުވުމަށްފަހު، ކިރާ ކަމަށެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރަށް ކުނީގެ ބާވަތްތައް ހުރި އަދަދު އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް މިހާރު ގެންދާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވާ ދައްޗަކީ ކުނި ވަކިކޮށްފައި ނުހުންނަ ކަން ކަމަށެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ މާލޭގައި އެފަދަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއެއް ނެތުން ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު ވެމްކޯއިން ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ ވަގުތީ ސެޓަޕެއްގައި ވަރަށް ދަތިކޮށް ކަމަށާއި އައު ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނާއެކު މާލެއިން ކުނި އުކާލުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ދާއިމީ އަދި ވަށާޖެހޭ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 2018 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާއިރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގެ 32 ދެ ރަށަކަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި ވެމްކޯއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް