ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 12:48
ބާޒާރުމަތި
ބާޒާރުމަތި
މުހައްމަދު އަނިލް
ޓެކްސް
މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުން 6.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި 202.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު

މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުން މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 6.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުގައިވާގޮތުން މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން 15 ގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު އަދަދަށްވުރެ 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި މުދަލާއި ޚިދުމުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 5 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިގޮތުން އާންމު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބިފައިވަނީ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިހާތަނަށް ޓެކުހުން ދައުލަތަށް 11.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކުހާއި، ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް ހިމެނެއެވެ. ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެެއެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 466.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނޫން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. މިގޮތުން ފީއާއި ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

ކެޕިޓަލް ރިސިޕްޓްގެ ގޮތުގައި 3.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި 202.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް