ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 17:18
ކުޑަކުއްޖެއް: ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި 132 މައްސަލަ މެއި މަހު ހުށަހެޅި
ކުޑަކުއްޖެއް: ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި 132 މައްސަލަ މެއި މަހު ހުށަހެޅި
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ
މެއި މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ހާނިކައިގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި
 
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ހާނިކައިގެ 31 މައްސަލަ ހުށަހެޅި
 
މެއި މަހު ޖުމްލަ 306 މައްސަލައެެއް ހުށަހެޅި
 
ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި 132 މައްސަލަ މެއި މަހު ހުށަހެޅި

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ހާނިކައިގެ މައްސަލައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު އާއްމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މެއި މަހު ޖުމްލަ 306 މައްސަލައެެއް ހުށަހަޅައިގެން ވަނީ އެޓެންޑް ކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅުންހުރި 132 މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި 80 މައްސަލައެއް އަންހެން ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ފިރިހެން ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 52 މައްސަލައެކެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ހާނިކައިގެ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން، އެވްރެޖުކޮށް މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މިފަދަ އެއް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މުޅި މަހުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ހާނިކައިގެ 31 މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖިސްމާނީ ހާނިއްކައިގެ 22 މައްސަލަ، ނަފްސާނީ ހާނިއްކައިގެ 22 މައްސަލަ އާއި އިހުމާލުވުމުގެ 17 މައްސަލަ، ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ކުރާތަން ކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ ފެނުމުގެ 15 މައްސަލަ، އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން ގާނާ ލިބުން އަދި ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ 9 މައްސަލަ، އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ގަނާ ލިބުމުގެ 4 މައްސަލަ، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާޢަތުގައި ކުޑަކުދިން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ 3 މައްސަލަ، އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރުމުގެ 2 މައްސަލަ، ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުދިން ބޭނުންކުރުމުގެ 1 މައްސަލަ އަދި ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ 1 މައްސަލަ ވަނީ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

Advertisement

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްގުތަކާ ގުޅުންހުރި 3 މައްސަލައެއް ވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. އެގޮތުން، ކުދިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުމުގެ 1 މައްސަލައަކާއި އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާބެހޭ 2 މައްސަލައެއް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ 47 މައްސަލައެއް ވެސް މެއި މަހު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިައީ ނަފްސާނީ އަނިޔާކުރުމެވެ. އޭގެ 22 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ކުރުމުގެ 16 މައްސަލަ، ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ 2 މައްސަލަ، ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ 2 މައްސަލަ، ޖިންސީ ހާނިއްކަ ކުރުމުގެ 1 މައްސަލަ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ 1 މައްސަލަ، މާލީ އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ 1 މައްސަލަ، މުދާ ހިފެއްޓުމާއި މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ 1 މައްސަލަ އަދި ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމަލު ހިންގުމުގެ 1 މައްސަލަ ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާއީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ނެތުމުގެ 3 މައްސަލައެއް ވަނީ ހުށަހަޅިފައެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން 17 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށަހެޅިދާނެ އަމަލުތަކުގެ 4 މައްސަލައަކާއި އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުމާއި ގުޅޭ 31 މައްސަލައަކާއި އާއިލީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި 40 މައްސަލައެއް ވެސް ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް