ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 07:12
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމީޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމީޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އޮންލައިންކޮށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި
 
ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލީ އޮންލައިން ސިސްޓަމްތަކުގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި، 24 ޖޫންއިން 01 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުން އޮންލައިންކޮށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ, މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އޮންލައިން ސިސްޓަމްތަކުގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި، 24 ޖޫންއިން 01 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް، މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް "ސަވާރީޕޭ" މެދުވެރިކޮށް އެއްގަމުގެ އުޅަނދުގެ ފީއާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ފީއާއި، ޓްރެފިކް އަދި ޕާކިންގ ވަޔަލޭޝަން ޖޫރިމަނާ ދެއްކޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އޮންލައިންކޮށް އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުވާކުރުމަށް އެއް ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް މައްސަލަ އަނބުރާ ނަގައި، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އަމީނަށް 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ
ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާތީ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު މާލޭގައި ބޮޑެތި ވެހިކަލްތައް ދުއްވުން މަނާ
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލްކޮށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
ލައިފް ޖެކެޓު އެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާގުޅޭ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ބާއްވައިފި
އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް 35 ސަރވޭޔަރުން ތަމްރީނުކޮށްފި
ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ މައާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިހާތަނަށް 850ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވޭ: ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަފްތާއެއް ބާއްވަނީ
ކަނޑުގެ ތިމާވެއްޓާއި އިގްތިސާދު ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ