ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 09:25
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބުގެ 2ވަނަ ފަންގިފިލާއިން އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މި މުއްދަތު ހަމަވާނީ 6 ޖުލައި ގައި
 
ގާމަންޓް، އާޓްސް އެންޑް ކްރާފްޓް އަދި އެކްސެސަރީސް ވިއްކާ ފިހާރަތަކަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)އިން އެސްޓީއޯ އެލައިޑް ބިލްޑިންގގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމާއެކު ބީސީސީއިން ހިންގަމުން އަންނަ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލީ މެއި މަހުގެ މެދުތެރޭގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ ދެވަނަ ބުރަކަށް ވަނި ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިގޮތުން ގާމަންޓް، އާޓްސް އެންޑް ކްރާފްޓް އަދި އެކްސެސަރީސް ވިއްކާ ފިހާރަތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މި ކިއޮސްކްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހިންނަށެވެ. އަދި ކުރިމަތިލާ ވިޔަފާރިތައް ވާން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގިންތިކުރާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ކުދި ނުވަތަ ކުދި ގިންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށެވެ.

ބީސީސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ކިއޮސްކް ހިންގާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ކިއޮސްކަކަށް އެދި ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

މި ކިއޮސްކުތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުހަމަވާނަމަ އެ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ކިއޮސްތަކަށް އެދި އެއް ފަރާތައްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކިއޮސްކް ދޫކުރާނީ ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގައިގެން ކަމަށް ބީސީސީން ބުންޏެވެ. ކިއޮސްކަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 6 ޖުލައި 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް