ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 22:10
ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް ފޭރުން
ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް ފޭރުން
"އަމިއްލަ ގެދޮރަށް ގެންދާނަމޭ ބުނާނެ ކޮންމެ ދުވަހަކު... އެކަމަކު، ވާ ކަމެއް ނޯވޭ"
ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކީ ފަލަސްތީނުގެ ދައުވާގެ ބައެއް
އެމީހުން އަހަރެމެންގެ ގެދޮރަށް ގެންގޮސް ނުދޭތާ، މި މައްސަލައަށް ހައްލެއްވެސް ހޯދައިދެނީކީ ނޫން
އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ރެފިއުޖީންނަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ތަކުލީފުތަކުގެ އަޑުތައް، ކުރެހުމުގެ ޒަރީއާއިން އިއްވައިދޭން ބޭނުން

އަމިއްލަ ބިމެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނިކޮށް، ގޮށްމުށުގެ ބާރުން ވެރިކަން ހިންގާ ބަޔަކު އެތަނަކަށް ވެރިވަގުތުމުން އެ ކުރެވޭ އިހުސާސަކީ އެފަދަ ތަޖުރިބާއެއް ކުރި މީހަކަށް ނޫނީ ޚިޔާލަށްވެސް ގެނެވޭނެވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީންގެ ނުފޫޒުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް ފޭރެމުން ދާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަޑު އުފުލަމުން ދާއިރު، ޔަހޫދީންގެ އެ ޖަރީމާގެ ހަގީގީ ވޭން ސިފަވެގެންދަނީ، ފަލަސްތީނުގެ ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތުންނޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ފަލަސްތީނަށް އުފަން ކުރެހުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަލް-ކުރުންޒް ނިސްބަތްވަނީ، 1948 ވަނަ އަހަރު މެދުއިރުމަތީގައި ކުރި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް މަޖުބޫރިވި އާއިލާއަކަށެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، މި ކޭމްޕަކީ އަހަރެންގެ އުފަން ވަޒަން. މިތަނުން ރަމްޒުކޮށްދޭނެ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން އަހަރެން އުފުލަމުންދާ ތަކުލީފުތައް. ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކީ ފަލަސްތީނުގެ ދައުވާގެ ބައެއް. ގެދޮރު ގެއްލިދިއުމާ، ހިޖުރަ ކުރުމާ، އިންތިހާ ތަކުލީފުގެ އެޑްރެހަކީ ކޭމްޕު.
މުހައްމަދު އަލް-ކްރުންޒް؛ ފަލަސްތީނުގެ ކުރެހުންތެރިއެއް

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް އަނގަމަތިހާ، އެންމެ ބޮޑު ޖަލުގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ ޣައްޒާގެ ބުރައިޖު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ މުހައްމަދު ދަނީ، އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ރެފިއުޖީންނަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ތަކުލީފުތަކުގެ އަޑުތައް، ކުރެހުމުގެ ޒަރީއާއިން އިއްވައިދެމުންނެވެ.

މި ކުރެހުމުގަ ދައްކުވއިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފަ މިއޮތީ އޭނަގެ ދަނޑުބިމުގަ ގޮވާންކުރަން އުޅޭ ފަލަސްތީނު އަންހެނެއް. މީ އަހަރެންގެ ހަނދާނުގަ ހުރި ވަރު. ދެން ދައްކުވައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފަ މިއޮތީ އެ ބިމުން އޭނަ ބޭރުކޮށްލީމަ، ހައްގުތަކުން އޭނަ މަހުރޫމުވެގެން ދިޔަ ގޮތް. އުފަލާ، މިނިވަންކަމާ ދިރުންވީ ކުރީގެ ހަޔާތާ، ކޭމްޕުގަ އުޅެން މަޖުބޫރުވި އަންހެނެއްގެ ހަޔާތުގެ ތަފާތުތައް ގެނެސްދޭން މަސައްކަތްކޮށްފަ ވާނީ. ރެފިއުޖީއެއްގެ ކެތްތެރިކަމާ އުފުލާ ތަކުލީފުތައް ދައްކުވައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފަ ހުންނާނީ.
މުހައްމަދު އަލް-ކްރުންޒް؛ ފަލަސްތީނުގެ ކުރެހުންތެރިއެއް

މީގެ ކުރިންވެސް ދޭސީ އަދި އަރަބި ގެލަރީތަކުގައި އޭނާގެ ކުރެހުންތައް ދައްކާލާފައިވާ މުހައްމަދު ބުނިގޮތުގައި، އޭނާ މިކަން ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން އިންތިހާ ތަކުލީފާ ވޭން އުފުލަމުންދާ މީހުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ މުހައްމަދުގެ އާއިލާއަކީ ޣައްޒާއާ 30 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ފަލޫޖާއަށް ނިސްބަތްވާ އާއިލާއެކެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބުނާނެ އަހަރެމެންގެ ބިމަށް އަހަރެމެން ގެންދާނަމޭ. ކޮންތާކު! ވާ އެއްކަމެއްވެސް ނޯވޭ. އަހަރެމެންގެ ގޯތި ގެދޮރުގެ ތަޅުދަނޑިތައް އަދިވެސް އެބަހުރި އަހަރެމެން އަތުގަ. ގެއަށް ދެވޭތޯ. އެމީހުން އަހަރެމެންގެ ގެދޮރަށް ގެންގޮސް ނުދޭތާ، މި މައްސަލައަށް ހައްލެއްވެސް ހޯދައިދެނީކީ ނޫން. އަހަރެމެންގެ ތަކުލީފުތަކަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެ އުފަން ވަޒަނަށް އެނބުރި ނުދެވެނީހެއް. އަހަރެމެން އޭރު ތިބީ އަމާންކަމުގަ. ހަމަޖެހިގެން. އުފަލުގަ. އެހެން އުޅެނިކޮށް ޔަހޫދީން އެރީ. އަހަރެމެންގެ އަމިއްލަ ބިމުން އަހަރެމެން ބޭރުކުރީ. މިއަދު އަހަރެމެން ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ ކޭމްޕެއްގަ. މީ އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ނޫން.
މަރްޔަމް އަވާދު؛ ދޮށީއުމުރުގެ ފަލަސްތީނު ރެފިއުޖީއެއް

އުރުދުންއާއި ލުބްނާން އަދި ސޫރިޔާގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުން ވެރިވެގެންފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރިއާއި ޣައްޒާގައި މިވަގުތު ދިރިއުޅެމުންދާ ފަލަސްތީނު ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު 5.6 މިލިއަނަށް އަރައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ގިނައީ ބިންތައް ފޭރެމުންދާ އިޒްރޭލާ ހެދި އަމިއްލަ ގެދޮރު ގެއްލުނު އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަ ފާހަގަކުރާ ރެފިއުޖީންގެ ދުވަހު އަހަރެމެން (ފަލަސްތީނު މީހުން) ވަރަށް ގަދަ އަޑުން އަޑު އުފުލަމުން މި ދަނީ. މުޅި ދުނިޔެއަށް އަހަރެމެން މި ކުރާ ޑިމާންޑަކީ، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާމެދު ވަމުންދާ ނާއިންސާފު ނިމުމަކަށް ގެނެސްދިނުން. ގަދަ ބާރުން ބޭރުކޮށްލެވިފަ ވާ އަމިއްލަ ބިމަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުން. ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަށް 75 އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު، އަހަރެމެން މި ގޮވާލަނީ އދ ގެ ތެރެއިން މިކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް. ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ އަމިއްލަ ބިމަށް ދެވެން ޖެހޭނެ.
އަކްރަމް ޖޫދާ؛ ރެފިއުޖީ އެފެއަރޒް ކޯޑިނޭޓަރު

ފަލަސްތީނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި، ދަފުތަރުކޮށްފައިވާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ނިސްބަތްވާ ދަޢުލަތެއް ނުވަތަ ގައުމެއް ނެތެވެ. އެތައް ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ތޮއްޖެހިފައިވާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް