ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 15:30
ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު، އިލްޔާސް އިބްރާހީމް (އިއްލެ)
ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު، އިލްޔާސް އިބްރާހީމް (އިއްލެ)
މިހާރު
ގައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމް
މެޗުތަކުން ރާއްޖެ ބަލިވިޔަސް ފަސް ޓީމުގެ ތަފާތެއް ނުފެނޭ - އިއްލެ
 
ފަސް މެޗުންވެސް ރާއްޖެ ވީ ބަލި

ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މެޗުތަކުން ބަލިވެ ރާއްޖެއަށް ސެމީފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނަސް ޓީމުތަކުގެ ފަރަގެއް ނުފެންނަކަމަށް، ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ކުޅުންތެރިޔާ އިލްޔާސް އިބްރާހީމް (އިއްލެ) ބުނެފިއެވެ.

ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެއިން މުބާރާތް ނިންމާލި މެޗަށްފަހު ރާއްޖެ ޓީވީއާ ވާހަކަދައްކަމުން އިއްލެ ބުނީ، ސަރަހައްދީ ބާސްކެޓުގައި އިންޑިޔާ ނަގާފައި ދެން މި އޮތް ފަސް ޓީމްގެ ފަރަގެއް ނުފެންނަކަމަށެވެ. ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕްގައިވެސް ޓީމްތަކުގެ ފަރަގު ނުފެންނަ ކަމަށާއި, ރާއްޖެއަށް ދިމާވީ ނަސީބު ދެރަގޮތެއްކަމަށެވެ. އިއްލެ ބުނީ ބާސްކެޓް މެޗެއްގައި ފެށޭ ގޮތް ގޯސްވެގެން ނުވަތަ ނިންމާލުން ގޯސްވެގެން ސްކޯއަށް ފަރަގެއް އަތުވެދާނެކަމަށާއި, ނަމަވެސް އެހެން ކަންކަމަށް ބަލާއިރު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ފަސް ޓީމުގެވެސް ފަރަގެއް ނެތްކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، ޑޮމިނަންސަށް ބަލާއިރު، ކުޅުންތެރިންގެ މޫވްމަންޓަށް ބަލާއިރު، ޓެކްޓިކްސްއަށް ބަލާއިރު، މި ފަސް ޓީމުގެ ތެރޭން ބޮޑު ފަރަގެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމް މި ނިންމާލީ ތަންކޮޅެއް ނަސީބު ދެރަކޮށް, ސެމީފައިނަލް ނުކުޅެ. އެހެންނަމަވެސް މާދަމާ މީގެ ކޮންމެ ބަޔަކާ، ކޮންމެ ބަޔަކާ ކުޅުނަސް ކުރިން މޮޅުވާނެ ޓީމް އަންދާޒާ ކުރަން ދަތިވާނެ.
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް/ ގައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު

އިއްލެ ބުނީ މުޅި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުން ކުޅުނު ކުޅުން ގޯސް ނޫންކަމަށާއި, ކުޅުމާމެދު ޝަކުވާއެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެކަމަކު މައްސަލަ ދިމާވީ ޝޫޓިންގއާ ހިސާބުންކަމަށް އިއްލެ ބުންޏެވެ. އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު މުބާރާތްތަކަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގައުމީ ޓީމުގެ ޝޫޓިންގ އެންމެ ދަށް މުބާރާތްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އިއްލެ ބުނީ ހުރިހާ މެޗެއްގައިވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ވަގުތުތަކާއި ގޯސް ވަގުތުތައް އައިކަމަށެވެ. މައްސަލައަކީ އެއްވަރެއްގައި ނުހިފެހެއްޓުން ކަމަށާއި, އެއްވަރެއްގެ ޓީމްތައް ކުޅޭއިރު އެއްވަރެއްގައި ނުހިފެހެއްޓޭނަމަ މޮޅުވާން އުނދަގޫވާނެކަމަށް އިއްލެ ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގަ ޝޫޓިންގ ފެނުނީ ވަރަށް އެވްރެޖްކޮށް, އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރޭން ޕްރެކްޓިސް ބަލަންވެސް ދާމީހެއް. ޕްރެކްޓިސްގަ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ޓީމް ދާލެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ ޕެރްޝަރާ އެއަންނަ އެއްޗަކާ، ދެން ހަމަ ޝޫޓިންގ ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ.
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް/ ގައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު
ރާއްޖެއާއި ނޭޕާލް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ޓީމް ތަކުގެ ފަރަގު ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމުން އިއްލެ ފާހަގަކުރީ މެޗުތަކުން ބަލިވިއިރު ސްކޯގެ ފަރަގެވެ. ގިނަ މެޗުތައް ހުރީ ތިން ހަތަރު ބާސްކެޓެއްގެ ފަރަގުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް