ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 15:08
ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވެފައި
ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވެފައި
ވަޔަން
ނޭޕާލްގައި ފެންބޮޑުވުން
ނޭޕާލުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 6 މީހުން މަރުވެ، 28 މީހުން ގެއްލިއްޖެ
 
ނޭޕާލަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖޫންމަހާ ސެޕްޓެމްބަރުމަހާ ދެމެދު މޫސުމީ ވިއްސާރަކުރޭ

ނޭޕާލުގެ އިރުމަތީ ފަޅިއަށް ކުރިމަތިވި މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި، ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި 6 މީހުން މަރުވެ 28 މީހުންނަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ފެނުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ސަންޚުއާސަބާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި، ހައިޑްރޯ ޕަވަރ ޕްލާންޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކަކު މަރުވެފައިވާއިރު، އިތުރު 17 މީހުން ވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. އަދި ޖެހިގެން އޮންނަ ޓަޕްލޭޖުންގ ޑިސްޓްރިކްޓުންވެސް އެކަކު މަރުވެފައިވާއިރު، ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި ބައެއް ގެތައްވެސް ކޯރުގެ ބާރު އޮއިވަރުގައި ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. މިހާދިސާގައި އެއް އާއިލާއެއްގެ ތިން މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕަންޗްތަރު ޑިސްޓްރިކްޓްގައިވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދެމީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 9 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. އެކުއްޖާގެ ގެ ހުރިތަނުގެ ބިންގަނޑުވެސް ކަނޑައިގެން ގޮސް، ގަނބައިގަތުމުގެ ސަބަބުން މީހުން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެ ކުޑަކުއްޖާ ފެނިފައިވެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް، ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މަގުތައްބހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން، ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތެރޭގައި؛ ހައިޑްރޯ ޕަވަރ ޕްލާންޓެއްގެ މެޝިނަރީއާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ހަލާކުވުން ހިމެނޭކަމަށް އޮފިޝަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތައް މަގުތަކަކާއި ބްރިޖްތަކެއްގެ އިތުރުން ބައެއް ގެތައްވެސް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.

މޫސުން ލަފާކުރާގޮތުން، ކުރިޔަށްއޮތް އެތައް ދުވަހަކަށް ވިއްސާރަ ދެމިގެން ދާނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ކޯރުތައްވެސް ފުރިގެން ބަންޑުންދާނެކަމަށް ދަނީ ބެލެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖޫންމަހާ ސެޕްޓެމްބަރުމަހާ ދެމެދު ނޭޕާލަށް މޫސުމީ ވިއްސާރަ ކުރިމަތިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި