ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 07:03
އަހުމަދު އާޒިމް
އަހުމަދު އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މާލޭގެ ވޭސްޓް ޓްރާސްފަރ ސެންޓަރު އޮގްސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަން ކުރެވޭނެ: އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ
 
އައު ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނާއެކު މާލެއިން ކުނި އުކާލުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ
 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއެއް ނެތުމުން މާލޭގައި ކުނި އުކާލުމުގައި ދަތިތައް ހުރޭ
 
ސެންޓަރުގެ 77 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި

މާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮމިޝަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަވާލާދީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ އިންފޮމޭޝަން އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޕެޝަލިސްޓް އަހުމަދު އާޒިމް "ރާއްޖެޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުހީގައި ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިހާތަނަށް އެ ސެންޓަރުގެ 77 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު އެތަނަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނި ތިލަފުއްޓަށް މިހާރު ގެންދާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވާ ދައްޗަކީ ކުނި ވަކިކޮށްފައި ނުހުންނަ ކަން ކަމަށެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ މާލޭގައި އެފަދަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއެއް ނެތުން ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު ވެމްކޯއިން ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ ވަގުތީ ސެޓަޕެއްގައި ވަރަށް ދަތިކޮށް ކަމަށާއި އައު ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަނާއެކު މާލެއިން ކުނި އުކާލުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުވެސް ހަގީގަތުގައި ކުނި އުކާލަން ވެމްކޯއަށް ދުރުވާ އަމިއްލަ ފަރާތުންނަމަ ވެހިކަލް ބާޖަކަށް އަރުވައިގެން އެކްސްކެވޭޓަރުގެ އެހީގައި ކުނި އުކަމުން މިދަނީ. ނަމަވެސް މި އައު ސެންޓަރާއެކު އެތަނުގައި ކުނި އުކަމުންދާނީ ކޮންޓެއިނަރުގައި. މީގެ ބޭނުމަކީ ވެހިކަލްތަކަށް މި ލިބޭ ގެއްލުމާއި އަދި މޫދަށް ކުނި އެޅުމުގެ މައްސަލަ އެއްކޮށް ނިިންމާލުން.
އަހުމަދު އާޒިމް

ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ދާއިމީ އަދި ވަށާޖެހޭ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 2018 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާއިރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގެ 32 ދެ ރަށަކަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި ވެމްކޯއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމޭއިރު ކުންޏާ ދޭތެރޭ އާއްމުން ދެކޭގޮތް އެއްކޮށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް