ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 08:01
މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ބަކަރި.އެމްވީ އިން ޢަޤީޤާ، އުލްޙިއްޔާ އަދި ފިދްޔަ އޮންލައިންކޮށް ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ
މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ބަކަރި.އެމްވީ އިން ޢަޤީޤާ، އުލްޙިއްޔާ އަދި ފިދްޔަ އޮންލައިންކޮށް ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ
އުރީދޫ
ބަކަރި.އެމްވީ
ބަކަރި.އެމްވީއިން މޫލީއާ ގުޅިގެން ޢަޤީޤާ، އުލްޙިއްޔާ އަދި ފިދްޔަ އޮންލައިންކޮށް ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
 
މޫލީއަށް އޯޑަރު ދިނުމުން، ގުރުބާނީގެ ބަކަރި ކަތިލުމާއި، ޕެކްކުރުމާއި، ހަދިޔާކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ ކަސްޓަމަރުގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ބަކަރި.އެމްވީ އިން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން މާކެޓްޕްލޭސް ކަމަށްވާ މޫލީ އިން ޢަޤީޤާ، އުލްޙިއްޔާ އަދި ފިދްޔަ ދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބަކަރި.އެމްވީ އާއި ގުޅި އޮންލައިންކޮށް މި ހިދުމަތަށް އޯޑަރ ކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދީފިއެވެ.

މި ޕާޓްނަރޝިޕާއެކު މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ބަކަރިއެމްވީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޤުރުބާނީގެ އުލްޙިއްޔާ، އަޤީޤާ ނުވަތަ ފިދްޔާ އަށް އޯޑަރުކޮށް ހަދިޔާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީފައިވެއެވެ. މޫލީއަށް އޯޑަރު ދިނުމުން، ގުރުބާނީގެ ބަކަރި ކަތިލުމާއި، ޕެކްކުރުމާއި، ހަދިޔާކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ ކަސްޓަމަރުގެ އެދުމާ އެއްގޮތަށް ބަކަރި.އެމްވީ އިންނެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ ޚާލިދު އަލް ހަމާދީ ވިދާޅުވީ އުރީދޫގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ވެސް ދިނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަކަރި.އެމްވީ އާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ އީދާއި ގުޅުވައިގެން، ނުވަތަ ނަން ކިޔުމުގެ އިތުރުން ފިދްޔަ ދިނުމަށްވެސް ގުރުބާނީގެ ހަދިޔާ ކުރުންވެސް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އެތައް ތަނެއް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރު ދިނުމުން ބަކަރި.އެމްވީ އިން ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގޮތައް ޕެކުކޮށް ބޭނުންވާ އެޑްރެސްއަކަށް ޑެލިވަރީކުރުމުގެ ޙިދުމަތް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ސަރަޙައްދުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު ދިމާވާ ލޮޖިސްޓިކް ގޮންޖެހުންތައް ލުއިވެގެންދާނެ ކަމަށް ހަމާދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަކަރި.އެމްވީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ޖަދީދު އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ބަކަރި.އެމްވީގެ އަމާޒަކީ، ޢަޤީޤާ، އުލްޙިއްޔާ ފަދަ ދީނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އިތުބާރުކުރެވޭ، ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި މޫލީއާ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރުން ފަހިކޮށް، އެންމެ ބޭނުންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި ސަދަގާތް ފޯރުކޮށްދީ، ސަދަގާތް ކުރުމުގެ އަސާސްތައް އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓްވެގެންދާނެ ކަމީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ޖަދީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ބަކަރި.އެމްވީގެ ހިދުމަތްތަކަށް އޯޑަރު ކުރާނެ ގޮތް:

  • https://mool.ee/bakarimv ޒިޔާރަތްކޮށް
  • ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންވާ މަހުގެ ބާވަތް އިޚްތިޔާރުކޮށް
  • ސްޕެޝަލް އިންސްޓްރަކްޝަން ގޮޅީގައި ޑެލިވަރީ ކުރަން ބޭނުންވާ އެޑްރެސް ބަޔާންކޮށް
  • އޯޑަރު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފައިސާ ދައްކާ

ބަކަރިއެމްވީ އިން އެކި ގައުމުތަކުން ލިބޭ ތަފާތު މަހުގެ ބާވަތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އިރު މި މައުލޫމާތު ކަސްޓަމަރުންނަށް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ސަދަގާތް ކުރުމަށް އޯޑަރުކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ ފައިދާ ލިބި، ލޮޖިސްޓިކްސް ހަރަދުތައް ކަސްޓަމަރުން އުފުލަން ނުޖެހުމަކީ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެކެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ސަދަގާތް، އެންމެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ނަމުގައި ބަކަރިއެމްވީ އިން ފުރިހަމަ ކޮށްދޭއިރު، ވަކި ބަޔަކަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ޑެލިވަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ އެ ގޮތައްވެސް މި ހިދުމަތް ހަމަޖައްސާދެވޭނެ ކަމަށް ބަކަރިއެމްވީ އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް