ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:29
ރާއްޖެއާއި ނޭޕާލް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއާއި ނޭޕާލް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕް
ސެމީގައި ބަލިވާ ދެޓީމާއެކު ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމުން މެޗުތަކެއް ކުޅެނީ
 
ސެމީފައިނަލް ކުޅެނީ އަންގާރަ ދުވަހު

ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުން ބަލިވާ ދެޓީމާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅޭނެކަމަށް ޤައުމީ ބަސްކެޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޒިލާލް (ޒިލާ) ބުނެފިއެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފަހު މެޗަށްފަހު ޒިލާ ބުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެން ސެމީން ބަލިވާ ޓީމްތަކާއެކު މެޗުތަކެއް ކުޅޭނެކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުމަކީ ދެން ޤައުމީ ޓީމަށް އަރާ ލީޑްކުރަން ތިބި ކުޅުންތެރިން ދެނެގަތުންކަމަށެވެ. ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ރާއްޖެ ކެޓީ ހަތަރު މެޗުންވެސް ބަލިވެ ފުލުގައި އޮވެގެންނެވެ. ޒިލާ ބުނީ ޤައުމީ ޓީމަށް އައު ކުޅުންތެރިންތަކެއް އަންނަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

އާ ކުޅުންތެރިންތަކެއް މީގެތެރެއަށް އަންނާނެ. ސެމީއަށްފަހު, ސެމީން ކަޓާ ޓީމާ އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއެކު މެޗުތަކެއް ކުޅޭނެ. އެމެޗުތަކުން ދެނެގަންނާނެ ދެން ކޮން ކުދިންނެއްކަން ޤައުމީ ޓީމަށް އަރާ ލީޑްކުރަންތިބީ.
މުޙައްމަދު ޒިލާލް/ ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމްގެ ކޯޗު

ފަހު މެޗާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ޒިލާ ބުނީ ދިމާވީ ހަމަ އެންމެ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ފެށުން ލަސްވުން ކަމަށާއި, ފެށުން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭކަމާމެދު ޝައްކެއް ވެސް ނެތްކަމަށް ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ބުންޏެވެ.

ޒިލާ ބުނީ މިމުބާރާތަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އޭޝިޔަން ގޭމްސްއަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ސަރަހައްދީ ލެވެލްގައި ވާދަކުރާއިރު ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ބޮޑަށް އަމާޒުކުރި މުބާރާތެއްކަމަށެވެ. ސަރަހައްދީ މުބާރާތުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބޮޑަށް ދެނެގަތުމާއެކު މިމުބާރާތުން ކާމިޔާބު ހޯދަން ވެސް މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ޒިލާ ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުން އެންމެ ބޮޑު ޕޮޒިޓިވް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޒިލާ ފާހަގަކުރީ ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތެވެ. ކޯޗުންގެ އިރުޝާދަށް ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އިޖާބަދިން މިންވަރާމެދު އުފާވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނޭޕާލާއި, ޕާކިސްތާނާއި, ބަނގްލަދޭޝްއާއި ބޫޓާނެވެ. ސެމީފައިނަލް ދެމެޗު ކުޅޭނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް