ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 22:54
ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް
ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްދިނުން
"ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް އީސީން ބުނެފި
 
ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ތިން މަސް ލިބޭ
 
އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށް އީސީން ބުނޭ

އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ، "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުން ވަނީ އީސީއަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި އެޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބެނީސް ކޮމިޝަނުން ނުނިކުންނާނެ ކަމަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އާދިއްތަ ދުވަހު ރޭ އީސީގެ މެންބަރުން ވަނީ އެޕާޓީއަށް މިވަގުތު ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ލިބިފައިވާ ވީޑީއޯގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވީ ހުއްދަ ދިނުމަށް ދެ މެންބަރުން ވޯޓު ދިން ކަމަށާއި، ދެ މެންބަރުން ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ވޯޓު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފާސްވި ކަމަށް ނިންމި ކަމަށް ވެސް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެބޭފުޅާގެ މަސައްކަތާއި މެދު ބައެއް މެންބަރުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި، އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވޭ ކަމަކަށްވާތީ ހުއްދަ މިވަގުތަށް ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ތިން މަސް ލިބޭ ކަމަށާއި، އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ނިންމިން ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް. އެކަމަކު އަގުލަބިއްޔަތު އޮންނާތީ ފާސް ނުވާނެ ކަމަށް ވަނީ. ހަތަރު ބޭފުޅުން ހާޒިރުވި. ހުއްދަ ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން. ސަބަބަކީ ބޭނުންފުޅާ އެއްޗެހިތަކެއް ޗެކްކޮށް ނުނިމޭތީ ކަމަށް. އެ ބޭފުޅުން ތުހުމަތު ކުރައްވަނީ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަނީ ނުފޫޒެއްގެ ދަށުގައި ކަމަށް. އެހެންވީމަ އެބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ އަލުން އަދިވެސް ހުރިހާ ޗެކް ކުރަން ކަމަށް. ތިން މަސް ދުވަސް ގާނޫނުން ދޭތީވެ އޭގެ ކުރިން ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް.
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ބުނީ އިސީން އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހުއްދަ ނުދޭންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި، މިވަގުތު ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެއްވެސް އުޒުރެއް ދައްކާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އީސީން އިތުރަށް ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ބުނެދިނުމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން އެދިފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވާ އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން 3،560 މީހުންގެ ފޯމް ހުށަހެޅީ ޖޫން މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް