ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 09:41
ކެމިކަލް ގުދަނެއް
ކެމިކަލް ގުދަނެއް
ޓްވިޓަރ
ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުން
ބަންދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އަންނާތީ ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް މިމަހުގެ 20ގެ ކުރިން އެދެންޖެހޭ
 
200 ލީޓަރަށްވުރެ މަދު މިންވަރެއްނަމަ ގުދަން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހުމުން އިސްތިސްނާ ކޮށްދެވޭނެ
 
ހުއްދައަށް އެދެންޖެހޭނީ މަކުޑި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ބަންދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އަންނާތީ، ކެމިކަލް އެތެރެކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިމަހުގެ 20ގެ ކުރިން ހުއްދައަށް އެދުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ބަންދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އަންނާތީ، ކެމިކަލް އެތެރެކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 20 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް މަކުޑި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދައަށް އެދެންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރާނަމަ ހުއްދަ ހޯއްދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ 200 ކިލޯގްރާމް ނުވަތަ 200 ލީޓަރަށްވުރެ މަދު މިންވަރެއްނަމަ ގަވައިދުގައިވާ ފަދައިން ގުދަން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހުމުން އިސްތިސްނާ ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއިބެހޭ ގަވާއިދު 2019 ގެ 7 ވަނަ މާއްދާ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެތެރެކުރާ ކެމިކަލް ވިއްކަންވާނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން "ކެމިކަލް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ" ނަގައިގެންނެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން، ކެމިކަލް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ކެމިކަލް ވިއްކާގޮތުގެ ތަފްސީލު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 5 ގައިވާ ފޯމާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ރިކޯޑުތަކުގެ ކޮޕީ ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ 6 މަހަކުން އެއްފަހަރު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެކަމަށް އެގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލީ އެއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހިނގާދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ގުދަން ހުންނަންވާނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި ދުރުގައި ކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި ކެމިކަލް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އޭރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި 82 ކެމިކަލް ގުދަން ހުރިއިރު، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކާއި އިންވެގެން 96 ގުދަން ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މިގަވާއިދު ހަދާ އަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި ތަންތަނުގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަން ތަން މާލެއިން ބޭރު ކުރަން ފެށިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް