ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 11:22
ސާއިދު (މ) މުބާރާތެއްގައި ދުވަނީ: އިންޑިޔާ މުބާރާތަށްދާނެ
ސާއިދު (މ) މުބާރާތެއްގައި ދުވަނީ: އިންޑިޔާ މުބާރާތަށްދާނެ
އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން
އެތިލެޓިިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޅިވަރު މައިދާނުގައި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ ގުޅުމަށް އަސަރު ކުރާފަދަ ވާހަކަތައް ނުދެއްކުމަށް ގޮވާލައިފި
 
ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ފެތުރުމުން އެތުލީޓުންނަށް އޭގެ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
 
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިންޑިއާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުން ފާޑުކިޔާފައި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޅިވަރު މައިދާނުގައި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް އަސަރުކުރާފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކުމަށް އެތިލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންތަކެއް ބައިވެރިވާތީ އެކަމާ ފާޑުކިޔައި އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަަކަތައް ފަތުރަމުންދާތީއެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓްތައް ބައިވެރިވާ އެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަކީ ރާއްޖެއަކީ އިންޑިއާގެ ބައެއް ކަމަށް ހެދުން ކަމަށް ބުނެ އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފާޑުކިޔައިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއް ބައިވެރިނުވާ ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖެއިން ލަދުވެތިވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މި މުބާރާތުގައި ލަންކާގެ އެތުލީޓުން ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

މި ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިންޑިއާގެ އިންޓަރ ސްޓޭޓް ސީނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ފަސް އެތުލީޓަކުު ބައިވެރިވަނީ އެ ޤައުމުގެ އެތުލެޓިކްސް ފެޑަރޭޝަންގެ ދައުވަތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އިންތިޒާމް ކުރާ އެ ޤައުމުތަކުގެ ނޭޝަނަލް ލެވެލް،ޑިސްޓްރިކްޓް ލެވެލް އަދި ސިޓީ ލެވެލްގެ ކުޅިވަރު މުބާރަތްތަކުގައި އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކަށް ދައުވަތު ދޭ ކަމަށާއި އެފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި އެހެން ޤައުމުތައް ބައިވެރިވުމަކީ އައު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އެ އެސޯއިއޭޝަނުން ބުނީ 1983ވަނަ އަހަރު އެ އެސޯސިއޭޝަން އުފެދުނީއްސުރެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކާއި އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ ނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ލަންކާ، ޕާކިސްތާން، މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޯ، ބޮޓްސްވާނާ، އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްތަކުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ދިވެހި އެތުލީޓުން ވާދަކޮށްފައިވާކަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިކަންކަން މިހެން އޮތްއިރު އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އެފަދަ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް އިންޑިއާގައި ތަމްރީން ހަދަމުން އަންނަ އެތުލީޓުންނަށް ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ. އަދި ހަގީގަތާ ޚިލާފު އެފަދަ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް ބުރޫ އަރައި، ދެ ޤައުމުން އެކުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ މި ސަބަބުތަކާހުރެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޅިވަރު މައިދާނުގައި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް އަސަރުކުރާފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުދެއްކުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް