ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 17:10
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުންދާކަން އީސީއަކަށް ރަސްމީ ހަސިއްޔަތަކުން ނޭނގޭ
 
އެ ޕާޓީން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުންދާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ރަސްމީ ހަސިއްޔަތަކުން ނޭނގޭ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ޕާޓީން ވަނީ ދެ ޖަލްސާއެއް މިހާތަނަށް ބާއްވާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގާއި ސުވާލުކުރެއްވުމުން ވިދާޅުވީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިކަން ރަސްމީ ހަސިއްޔަތުން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެޕާޓީން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ފުއާދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވާނެ އެއްޗެއް މިވަގުތަށް ނެތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދީފައިވާއިރު އެޕާޓީން 3000 މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅި ފޯމްތައް މިހާރު ދަނީ ޕްރޮސެސް ކުރަމުންނެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ފަށަނީ ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން ހަމަވެ، ފޯމްތައް ޕްރޮސެސްކޮށް ނިމުމުންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ހަރުގެ ދަ ޑިމޮކްރަޓްސްއަށް ބަދަލުކޮށް، އެތަނުގައި ނަންބޯޑު ހަރުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވީ ޖޫން 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެތަނުގައި އަންނަނީ އެޕާޓީގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ބާއްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ބިލު ތަސްދީގުނުކޮށް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލި އިޔާޒުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާނެ ތަނެއް ނެތް
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަމަވާނެ
ރޯދައިގެ ފަހަށް މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އިންތިހާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަތް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފޮއްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަންދޫބުން އައްޔަނުކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި