ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 19:22
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އާސަންދައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އައްޒާމް ވަޖީހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އާސަންދައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އައްޒާމް ވަޖީހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ މާލީ އެހީ
މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި 111 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ
 
ޖެނުއަރީ 2023ން މެއި 2023ށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ގޮތުގައި، އަލަށް 644 މީހުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ އެލެވަންސް 6،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް މި އެލަވަންސް ލިބޭ މީހުންގެ އަދަދަކީ 11،371

މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި 111 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަށް އާސަންދައިން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ މާލީ އެހީއަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކުރައްވާފައިވަނީ އާސަންދައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، އައްޒާމް ވަޖީހުއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް މި އެލަވަންސް ލިބޭ މީހުންގެ އަދަދަކީ 11،371 ކަމަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި އެލަވަންސް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ އަހަރު އެލަވަންސް ލިބޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ 3،560 މީހުންކަމަށެވެ. އޭރު އެ މީހުންނަށް ދޭ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ހަރަދުކުރީ 79.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށްވެސް އައްޒާމް ވިދާޅުވިއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އެ އަދަދުތައް ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު، 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ގޮތުގައި 10،701 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވާކަމަށްވެސް އައްޒާމް ވިދާޅުވިއެެވެ. އަދި އެހީގެ ގޮތުގައި އެ އަހަރު 244.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖެނުއަރީ 2023ން މެއި 2023ށް، ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ގޮތުގައި އަލަށް 644 މީހުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައެވެ.

Advertisement

އަދި މިހާރު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ 11،371 މީހުންނެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ގިންތިތަކުގެ ތަފްސީލްތައްވެސް އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނައިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ގިންތިކުރެވިފައި ވަނީ (3،045 މީހުން ހިމެނޭހެން) ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގައެވެ. އަދި ވިސްނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 2،461 މީހުން، އޯޓިޒަމް ހުރި 628 މީހުން، އެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވުރެ ގިނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 1،986 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އިތުރު ގިންތިތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު، އަޑުއެހުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 1،517 މީހުން، އުނގެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 63 މީހުން، ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 876 މީހުން އަދި ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި 125 މީހުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ އެލެވަންސް 6،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި