ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2023 | ބުދަ 17:34
އަލްޔަސާ ޙާރިކް؛ ލުބްނާންގެ ޚާއްޞަ އެތުލީޓް
ފެތުންތެރިޔާ އަލްޔަސާ
މޫދާއި ކަނޑަށް ބިރުގަންނަ އަލްޔަސާ، ޤައުމީ ޓީމާއެކު ފަތާ ފެންގަނޑަކަށް!
 
ފެތުމުގެ ރޮނގުން އަލްޔަސާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލްއެއް ލިބުނީ 2013 ވަނަ އަހަރު
 
ޅަ ޢުމުރެއްގައި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށަން ފެށި އިރު، ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރުގެ ފެތުންތެރިއަކަށް ވެދާނެ ކަމަކަށް ޢުއްމީދެއް ނުކުރޭ

ފެތުމަށް އިންތިހާ ހިތު ލޯބި ޖެހިފައިވާ، ލުބްނާންގެ ޒުވާން އެތުލީޓު، އަލްޔަސާ ޙަރީކު ވަރުބަލި ކަމެއް ނެތި ފަރިތަ ކުރަމުން އެ ދަނީ، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ވެރިރަށް، ބަރލިންގައި އޮންނަ 2023 ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވަރލްޑް ސަމަރ ގޭމްސްއަށެވެ.

ޢުމުރުން 29 އަހަރުގެ މި ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާއަކީ ޑެންޑި-ވޯކަރ ސިންޑްރޯމްގެ ތަކުލީފުތައް އުފުލަމުންދާ ޒުވާނެކެވެ. ޑެންޑި-ވޯކަރ ސިންޑްރޯމްއަކީ މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ދަރިފުޅު ހެދި ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު، ސިކުނޑީގެ ސެރެބިލަމްއޭ ކިޔާ ބައި، އެންމެ ފުރިހަމައަށް އުފެދިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާ ހާލަތެކެވެ. ސެރެބިލިއަމްއަކީ، ސިކުނޑިން، ބޮލުގެ ފަހަތަށް ވާ ގޮތަށް އޮންނަ ބައެވެ. ނުވަތަ ސްޕައިނަލް ކޯޑާއި ސިކުނޑި ގުޅާލަދޭ ބައެވެ.

އަލްޔަސާ ބުނި ގޮތުގައި ޅަ ޢުމުރެއްގައި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތަން ފެށި އިރު، ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރުގެ ފެތުންތެރިއަކަށް ވެދާނެ ކަމަކަށް ޢުއްމީދެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ލުބްނާން ތަމްސީލު ކުރާނެ ކަމަކަށް، އޭނާގެ ޚިޔާލަށްވެސް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ފޮޓޯގްރަފީގެ ރޮނގުން ކިޔަވައިގެން ހުރި އަލްޔަސާ ބުނާ ގޮތުގައި، ފެތުމުގެ ތެރެއަށް އޭނާއަށް ވަދެވުނީ "އިއްތިފާޤަކުން"ނެވެ.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ އަލްޔަސާ ޙާރިކް. އަހަންނަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހިންގާ ލުބްނާންގެ ސެސޯބެލް ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރެއް. މިއަދު އަހަރެންގެ ތަޢާރަފެއް ދެންޏާ ބުނާނީ ކީކޭތަ؟ އަހަންނަކީ ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނެއް. އަހަރެން، މި ކަންތައް ފެށީ ކިހިނެއްތޯ ދޯ؟ އިއްތިފާޤަކުންނޭ ބުނެވޭނީ. އެއީ، އަހަރެންގެ މިހާރުގެވެސް ކޯޗު، ކޯޗު ޢޫބާއަށް، އަހަންނަށް ފެތޭނެ ކަން އެނގުނު ހިސާބުން. މިތަނާ ގުޅުނުއިރުވެސް އަހަރެން ހިތަކަށް ނާރާ، އެކި ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، މުބާރާތްތަކުގަ ވާދަކޮށް، ލުބްނާނުގެ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ސްކޮޑްގަ ހިމެނިދާނެއެކޭ.
އަލްޔަސާ ޙާރިކް؛ ލުބްނާންގެ ޚާއްޞަ އެތުލީޓެއް

ފެތުމުގެ ރޮނގުން އަލްޔަސާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލްއެއް ލިބުނީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުން ވާ މީހުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ލުބްނާންގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތަކުންނެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު މިޞްރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މިނާ ގޭމްސްގައިވެސް އަލްޔަސާ ވާދަކޮށް، ރަން މެޑަލް ހޯދިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލީސްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 2015 ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވަރލްޑް ސަމަރ ގޭމްސްގެ 5 ވަނަ އެތުލީޓުގެ މަޤާމުގައި އަލްޔަސާ ރޭންކު ކުރެވިގެން ދިޔައިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު އަބޫދާބީގައި އޮތް ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް މިނާ ގޭމްސްގައި އަލްޔަސާ ހޯދީ 1 ވަނަ ރޭންކިންގްއެވެ. އަލްޔަސާގެ މެޑަލް ހަރުގަނޑަށް އެންމެ ފަހުން ރަން މެޑަލްއެއް އިތުރުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު، ހަމަ އަބޫދާބީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވަރލްޑް ސަމަރ ގޭމްސްއިންނެވެ. ލެވުނު ހާ ބާރެއް ހަށިގަނޑަށް ލަމުން، އަލްޔަސާ މިހާރު ތަމްރީނު ވަމުން އެ ދަނީ ކުރިއަށް އޮތް ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްއަށެވެ.

ޢުމުރުން އެންމެ 1 އަހަރުގަ، އަލްޔަސާ ގޮވައިގެން އޭނާގެ މަންމަ، ސުވިމިންގް ޕޫލަށް ގޮސް ހޭދަ ކުރި މަޖާ ވަޤުތުތަކުގެ ހަނދާން، އޭނާ އަދިވެސް ހުރެއެވެ. އަލްޔަސާގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަޤާމުގައި މިއަދުވެސް ހުރީ ހަމަ އެ މަންމައެވެ. މޫދާ ކަނޑު ދެކެ އިންތިހާއަށް ބިރު ގަންނަ އަލްޔަސާ ބުނާ ގޮތުގައި، ޕޫލަކަށް ފުންމާލާ ހިސާބުން އެ ބިރު ހަނދާން ނެތިގެންދެއެވެ.

ފަތާ ފެންގަނޑަށް ފުންމާލާ، ފަތަން ފަށާ ހިސާޞުން، ހުރިހާ އެންމެން މަތިން އަހަރެން ހަނދާން ނެތޭ. އެއީ، ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކު ލޯބިކުރާ ކަމެއް ކުރާ ވަޤުތު، މުޅި ދުނިޔެ މަތިން ހަނދާން ނެތޭނެ ތާ. ވަޤުތުތާ ގޮތްވެސް އިޙުސާސް ނުކުރެވޭ. ފެންގަނޑު ތެރޭގަ ގޯހެއް ހެދުނަސް، 1 ވަނައަށް ދިޔަސް، 5 ވަނައަށް ދިޔަސް އަހަރެންގެ ފަރުވާލެއް ނެތް. އެއީ އަހަރެން އުނގެނުނީ ސެސޯބެލްގަ ކަމަށް ވާތީ. ތެދެއް. އަހަރެންނަށް ޚާއްޞަ އެހީ ބޭނުންވޭ. ބައެއް ފަހަރު، މީހުން އަހަރަމެންނާ މެދު ދެކެނީ، އަހަރަމެން މީ އާދަޔާ ޚިލާފު ބައެއް ގޮތަށް. އެކަމަކު، އަހަރަމެން ދަސްކޮށްފިން، އަހަރަމެންގެ ދައުރެއް އެބައޮތް ކަމާއި، އިތުރު މީހަކަށް، އަހަރަމެންނަށް އެ ދައުރު އަދާ ނުކޮށްދެވޭނެކަން.
އަލްޔަސާ ޙާރިކް؛ ލުބްނާންގެ ޚާއްޞަ އެތުލީޓެއް

އާންމު ތަންތަނަށް ނުކުމެ އުޅޭ އިރު، އޭނާއަކީ ކާކުކަން މީހުންނަށް އެނގުމުން އަލްޔަސާ އިންތިހާއަށް އުފާވެއެވެ. އޭނާގެ ޢުއްމީދަކީ، މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް މަޝްހޫރު މީހަކަށް ވުމެވެ. ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުން ވާ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް އަލްޔަސާ ކުރަމުން ދާ ފޮނި ޢުއްމީދެކެވެ.

އަލްޔަސާގެ ޢާއިލާއަކީ މިއަދު އޭނާއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެވެ. މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމުގެ އިތުރުން، އޭނައަށް ދައްތަ ކިޔާ، އެއްމާބަނޑު ދެ ކޮއްކޮ، ރީތާއާއި މާރިއާގެ ފަރާތުންވެސް އަލްޔަސާއަށް އެހީތެރިކަން ލިބެއެވެ. އެ ކޮއްކޮމެންވެސް ދައްތައާ މެދު ފަޚްރުވެރިއެވެ. 

ޙަޔާތުގެ ކޮންމެ ވަޤުތަކު، ކޮންމެ ތާކު ހުއްޓަސް، އަހަރެން ދައްކަން ދައްތަގެ ވާހަކަ. އަހަންނަކީ، އަލްޔަސާ ޙާރިކުގެ ކޮއްކޮކަން، އެންމެނަށްވެސް އެނގެން އަހަރެން ބޭނުން ވަނީ.
މާރިއާ ޙާރިކް؛ އަލްޔަސާގެ ކޮއްކޮ

ޑޭންޑީ-ވޯކަރ ސިންޑްރޯމްގެ ސަބަބުން، އެންމެ ތުއްތު ކުދިންނަށްވެސް ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ހަރަކާތްތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ހެދުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ. ބޮޑުވަމުން އަންނައިރުވެސް ސިކުނޑީގެ ނާށިގަނޑަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވުމާއި، ހޮޑުލެވުމުގެ އިތުރުން، ލޮލުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ހަރަކާތް ކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރު ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް