ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 08:56
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް
މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ނުނިންމާ މަޖިލީސް ޗުއްޓީ އަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް - ނިޔާޒް
 
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ދިގުދަންމާލަނީ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދެން ދެން ކަމުގައި ނިޔާޒް ތުހުމަތުކުރެއްވި
 
އެމްޑީޕީން ދޫ ނުދީގެން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިނުލެވޭ ކަމަށް ބުނަނީ ދޮގެއް ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި
 
ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމެއްގައި އެއްބާރުން އަނެއް ބާރު ހިނގުމާއި މެދު ގޮތް ނިންމުމަކީ އެމްޑީޕީން އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި

މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ނުނިންމާ މަޖިލީސް ޗުއްޓީ އަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާޒް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަރުސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ހުއްޓިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގައި އެކަނި ވެސް މުހިންމު އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންތަކާއި ގުޅުން ހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރާތަކާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ހުރުމުން، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކީ އެ އިދާރާތަކާއި ކޮމިޝަންތަކުގެ މަސައްކަތަށް ވެސް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށް މިނިވަން މުޢައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި އިންތިޚާބާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ހުއްޓިފައި ހުންނަން ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލަކީ ވެސް ކުރިއަށް ނުގޮސް އޮތް މުހިންމު ބިލެއް ކަމަށާއި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނެގުމުގެ އިސްލާހު ވެސް ކުރިއަށް ނުގޮސް އޮތީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ޖާގަ ނުދިނުމުން ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އަންނަން ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާނުކޮށް ވަނީ އެމްޑީޕީން ދޫ ނުދީގެން ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަން ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ އަމީން އާއްމާއި މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި ދެން ހުރި ޕާޓީތަކާއި މިނިވަން މެންބަރުންނާމެދު އެއްބަސްނުވެވޭ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތާއި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ދިގުދަންމާލަނީ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެދެން ދެން ކަމަށް ނިޔާޒް ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ. ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީން ވަކިވި 12 މެންބަރުންނާއި ވަކިކޮށްފައިވާ މެންބަރުން މިވަގުތު ތިއްބެވީ މިނިވަން މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވުމާއި ޕާޓީއެއްގެ ތެރެއިން އެ މެންބަރުން ވަކާލާތުކުރެއްވުމަކީ މަޖިލީހުގައި އިތުރު ވަގުތާއި ފުރުސަތުތަކަށް ވުން ކަމަށް މެންބަރު ނިޔާޒް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނިޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ނުގޮސް ހުއްޓިފައި އޮތް ކަމަށް ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަމަށާއި އެއީ އެމްޑީޕީން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ހައްލު ލިބިފައި ނެތް މައްސަލައެއް މިހާރު ދިމާވެފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާނަކުރުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވާނަމަ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަކީ އެމްޑީޕީން ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އިސްތިޝާރީ ލަފަޔަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދުމަކީ ކުރައްވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމެއްގައި އެއްބާރުން އަނެއް ބާރު ހިނގުމާމެދު ގޮތް ނިންމުމަކީ އެމްޑީޕީން އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ކަމަށް ވެސް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި