ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 12:14
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 2023
އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިން ދޭން ބޭނުންވާ ދީނީ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިނުވާނެ: ފުއާދު
އިންތިޚާބެއްގައި ވެސް ވާދަކުރާ އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރުމަކީ ގާނޫނުން މަނާ ކަމެއް
ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އީސީން މަނާނުކުރާނެ
ވަކި ބަޔަކަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް މައުލޫމާތު ދީ ހެދުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 2023 ގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި ދީނީ އިލްމުވެރިން ދޭން ބޭނުންވާ ދީނީ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހުރަސް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގައި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ މީހުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި އިސްލާމްދީނުގެ ހުރުމަތްކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދީނީ އެކިއެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއ،ި ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކާއ،ި މަދަރުސާތަކާއ،ި ކޮލެޖުތަކާއ،ި ޔުނިވަރސިޓީތަކާއ،ި ކިޔަވައިދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުން ދޭ ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ މާނަ އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަތައް ދައްކަމުންނެވެ. އަދި ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ވިދާޅުވީ މި އުސޫލަކީ އައު އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގެ ގަވާއިދުގައި ވެސް މި މާއްދާ ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ މިމާއްދާގައި ދީނީ އިލްމު ފެތުރުމަށާއި، ދީނީ ނަސޭހަތާއި، ދަރުސް ދިނުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަސް ނުކިޔާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އާއްމުންނަށް ދޭ ދީނީ ނަސޭހަތްތަކާއި، މައުލޫމާތަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތާއީދުކޮށް ކެމްޕެއިން ކުރެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް މައުލޫމާތު ދީ ހެދުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުއާދު ވިދާޅުވީ ދީނީ އިލްމުވެރިން ވެސް އެބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި އަދި ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އީސީން މަނާނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް އަދި އެނޫން އިންތިޚާބެއްގައި ވެސް ވާދަކުރާ އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރުމަކީ ގާނޫނުން މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފުރުސަތު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނުދޭނެ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް