ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 11:22
ވިލިލާމެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަޙުމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު
ވިލިލާމެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަޙުމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު
ރާއްޖެއެމްވީ
ނިހާނަށް ކުރާ ދައުވާ
ނިހާނަށް ކުރާ ދައުވާ: ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ތަހުގީގު ލޮގްތައް ބަލަން ފުރުސަތު ދީފި
 
ދިފާއުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ތަހުގީގު ލޮގްތައް ދޫކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތް
 
މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ އާދަމް
 
ދެން މި މައްސަލައިގައި އޮންނާނީ ދެފަރާތުން އިފްތިތާޙީ ބަޔާން އިއްވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިލާމެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ނިހާނަށް ކުރާ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމަކީ މި މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުން އިފްތިތާޙީ ބަޔާން ހުށައެޅުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި އަޑުއެހުމުގައި ނިހާންގެ ވަކީލު ވަނީ އޭގެ ކުރިން ބައެއް ކަންކަން ފާހަޖަކޮށްލެއްވުމުގެ ފުރުސަތަކަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުން ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ ދާދި ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަަށްދިޔަ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުلله ޔާމީނުގެ މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި، މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލޮގްތައް ދިފާއަށް ދޫކުރުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުން އެދިލައްވާފައިވަނީ ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 145 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ހުށައެޅުންތައް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތަކަށެވެ. މ

Advertisement

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ އާދަމް ނިންމެވީ، ދިފާއުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ތަހުގީގު ލޮގްތައް ދޫކުރުމަށް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު ރަޖުއީކޮށް ތަތުބީޤު ކުރުމެއް ނެތްކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. ވުމާއެކު، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ އަލުން ހުށައެޅުންތައް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވުމަށް ގާޒީ ނިންމެވިއެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުން، ހެއްކާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވާއިރު، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ކަމަށެވެ.

ދެން މި މައްސަލައިގައި އޮންނާނީ ދެފަރާތުން އިފްތިތާޙީ ބަޔާން އިއްވުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް