ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 13:34
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި މޫސަ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި މޫސަ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލީހުގައި މަރުތަޅު އެޅުވުން
އަސްލު މައްސަލައަކީ ނަޝީދާއި އީވާވެސް ރިޔާސަތާ ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުނުވުން: ރީކޯ މޫސަ
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވުމަކީ މަޖިލީހުގައި މަރުތަޅު އަޅުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން
މޫސަ ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް ހުއްޓުވާލައިގެން އުޅުއްވަނީ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރިޔާސަތުންކަމަށް

މިހާރު ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ހަގީގީ މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި، ނައިބުރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވެެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުނުވުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕަރސަން މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޫސަ މިހެން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ގާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މޫސަ ވިދާޅުވީ، މިހާރު މަޖިލިސް ހުއްޓުވާލައްވައިގެން އުޅުއްވަނީ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރިޔާސަތުން ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ކުރާ މަސައްކަތެއްގަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް "ޑެޑްލޮކް" އަކަށް ނުދެވޭނެ.
މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ)

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި، ނައިބުރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވެެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހުދުމުޚުތާރުވުންކަން އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެކަން މޫސަ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވުމަކީ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް މެދުކަނޑާލައި މަޖިލީހުގައި މަރުތަޅު އަޅުވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މޫސަ ވިދާޅުވީ، ދެން އެހިސާބުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތްވެސް ގާނޫނުއަސާސީގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ނުހަނު ގިނަ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާ މުއައްސަސާއަކަށް ވާއިރު، ގައުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހުމެއްނެތި އެތަނުގައި ހިނގަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލިސް ޑެޑްލޮކްއަކަށް ނާންނާނެ. މިހާރު ހައްދަވައިގެން މި އުޅުއްވާ ގޮތަކީ މިބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިނުގަންނަވަން ވެގެން މަގާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ (ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން ރައީސް މައުމޫނަށް ޖޯކު ޖެއްސެވި ބޭބޭފުޅުން) މިހާރު މި ކުރައްވައިގެން އުޅޭ ކަމަކީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ކުއްލިއަކަށް ވަކިވެވަޑައިގަތީ. އެހިސާބުން ކޮމިޓީތަކުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަންތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާދޭ.
މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ)

މޫސަ ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީ ބާއްވަން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އާންމު ކޮމިޓީގެ 3 މެމްބަރަކު މަޖިލީހަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުމުން، އެ ކޮމިޓީއެއް ބާއްވައިދިނުމަކީ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހާހިސާބުން އާންމު ކޮމިޓީއަށް އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީތަކުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން އެކުލަވާލެވިގެން ދާނެކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލިސް ހިސޯރުކުރައްވާފައި ވަނީ އަމީންއާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާގެ އެއްބާރުލުމާއެކުގައި ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވެންފަށާފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް