ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 21:53
ސޫދާންގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީ
ސޫދާންގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީ
ރޮއިޓާސް
ސައުދީ އެމްބަސީއަށް ދިން ހަމަލާ
ސޫދާންގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީއަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގުން ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ

ސޫދާންގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީއަށް ވަދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގުން ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ސޫދާންގެ ޚަރްތޫމްގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީއަށް ވަދެ ގެއްލުން ދިނުމުގެ އިތުރުން އެމްބަސީގައި މަސައްކަތްކުރާ ސައޫދީ މުވައްޒަފުންގެ ގެތަކަށް ގެއްލުންދީ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ މައި މަރުކަޒާއި އެ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަރާމާތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ އަމަލުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ހެޑްކުއާޓާސް އާއި އެ ތަންތަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް މިންގަނޑުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިލާފަށް އެ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިފަދަ ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުއާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ސުލްހަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންނާ އެކު ރާއްޖެ އޮތްކަން ހާމަކޮށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ސަރަޙައްދުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް